معنی اسم اسامی قدیمی بلوچی (دخترانه)

اسامی قدیمی بلوچی (دخترانه)

 

***نام های دخترانه

کپوت گل پری مه پری گنجی گل بانو- گل دِرّ دولُک زیرّگ پورچینک پترونک ازگند گُوَهری ازبوتک گهنیچ زرملک گران ملک سنجران ملک هیران ایران ملک آهوگ تاجکی ماهَل مگیر لالین توتری سداپ توتان شاری لالی سلطان ملک مدو هانی گُلی گَلی – غمناز سنّاز گراناز ملک ناز درناز زرناز گونجت کلمپُر شاه خاتون کاتل پَوران مَوری دادی چژّیگ کلپورک دِرنه گیشو آشو پَتِرک گرامُزگ ماهان ماهو زرّی سدو بیگم مَلّی سنگین روزان روزَل خداخیر شرَپ ناز شهری نوری روزی ماهی – روزان ملک ماه ملک شِمشُک – صدگنج مه گنج شه بی بی مهر بی بی روز بی بی ریحان – مه بی بی – پاتُک دورین درچکی شینِزگ هرگوشک مِهلَب سَمّی ملوک لکّی تُرکی گوهرناز شَلو هوری دُرّس زرو حوران پنیر گوهر گیشتر سنجی ماهکان مهتاپ سازین دلوناز هیری گنجان شهرو دوری گُل بدن بانی جانی ماهی ملک گل بانو مه ملوک هزاری گل هزار جوری و…

اسامی قدیمی بلوچی (دخترانه)

اسامی مشابه

  • آدینگ
  • اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

    اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا