معنی اسم ANACLETO

Given Name ANACLETO
GENDER: Masculine
USAGE: Italian, Spanish, Portuguese
PRONOUNCED: ah-nah-KLE-to (Italian, Spanish) [key]
Meaning & History
Italian, Spanish and Portuguese form of ANACLETUS.Expand Name Links
DIMINUTIVES: Cleto (Italian), Cleto (Spanish), Cleto (Portuguese)
OTHER LANGUAGES: Anacletus, Anakletos (Ancient Greek), Cletis, Cletus (English

با توجه به نام ANACLETO
null
جنسیت: مردانه
طریقه استفاده: ایتالیایی، اسپانیایی، پرتغالی
تلفظ شده: AH-به علت مسائل اخلاقی-KLE به (ایتالیایی، اسپانیایی) [کلید]
معنی و تاریخچه
فرم ایتالیایی، اسپانیایی و پرتغالی در نام ANACLETUS.Expand ها
مصغر: Cleto (ایتالیایی)، Cleto (اسپانیایی)، Cleto (پرتغالی)
به زبانهای دیگر: Anacletus، Anakletos (یونان باستان)، Cletis، Cletus (انگلیسی)

دانلود

موضوع : دسته‌بندی نشده

اسامی مشابه

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا