معنی اسم AN

Given Name AN (2)
GENDER: Masculine
USAGE: Near Eastern Mythology
Meaning & History
Means “heaven, sky” in Sumerian. An was the Sumerian god of the heavens.
VARIANT: Anu
SAME SPELLING: An (1)

نام با توجه به (۲)
جنسیت: مردانه
طریقه استفاده: خاور نزدیک اسطوره شناسی
معنی و تاریخچه
به معنای “آسمان، آسمان” در سومری است. خدای سومری آسمانها بود.
متغیر: آنو
تلفظ مشابه: یک (۱)

دانلود

موضوع : دسته‌بندی نشده

اسامی مشابه

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا