معنی اسم AMADA

Given Name AMADA
GENDER: Feminine
USAGE: Spanish
PRONOUNCED: ah-MAH-dhah [key]
Meaning & History
Feminine form of AMADO.Expand Name Links
OTHER LANGUAGES: Amy, Ami, Amie (English), Aimée (French), Amata (Late Roman), Amée (Medieval French

با توجه به نام AMADA
null
جنسیت: زنانه
طریقه استفاده: اسپانیایی
تلفظ شده: AH-MAH-dhah [کلید]
معنی و تاریخچه
فرم زنانه از نام AMADO.Expand ها
به زبانهای دیگر: امی، AMI، Amie (انگلیسی)، ایمی (فرانسه)، آماتا (اواخر روم)، AMEE (قرون وسطی فرانسه

دانلود

موضوع : دسته‌بندی نشده

اسامی مشابه

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا