معنی اسم AHMOSE

Given Name AHMOSE
GENDER: Masculine
USAGE: Ancient Egyptian (Anglicized)
PRONOUNCED: AH-mos (English)
Meaning & History
From Egyptian Iah-ms meaning “born of Iah”, derived from the name of the Egyptian god IAH combined with mesu “be born”. This was the name of the first pharaoh of the 18th dynasty. He defeated the Hyksos and drove them from Egypt.Expand Name Links

VARIANTS: Amosis, Iahmesu

با توجه به نام AHMOSE
null
جنسیت: مردانه
طریقه استفاده: مصر باستان (تلفظ انگلیسی)
تلفظ شده: AH-MOS (انگلیسی)
معنی و تاریخچه
از مصر معنای IAH-MS “متولد شده از IAH”، مشتق شده از نام خدای مصری IAH با MESU ترکیب “متولد می شود”. این نام از فرعون اولین سلسله ۱۸ بود. او هیکسوس را شکست داد و آنها را از نام Egypt.Expand ها سوار

انواع: Amosis، Iahmesu

دانلود

موضوع : دسته‌بندی نشده
[post-views]

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا