معنی اسم ÆLFHEAH

Given Name ÆLFHEAH
GENDER: Masculine
USAGE: Anglo-Saxon
Meaning & History
Derived from the Old English elements ælf “elf” and heah “high”. This was the name of an 11th-century archbishop of Canterbury, a saint and martyr, who is commonly known as Alphege or Elphege.
Related Names
See All Relations
Show Family Tree
OTHER LANGUAGES: Alphege (History)
Sources and References
Prosopography of Anglo-Saxon England

با توجه به نام ÆLFHEAH
null
جنسیت: مردانه
طریقه استفاده: آنگلوساکسون
معنی و تاریخچه
با اقتباس از عناصر قدیمی انگلیسی ælf “جن” و heah “بالا”. این نام یک اسقف اعظم ۱۱TH قرن کانتربری، یک قدیس و شهید، که معمولا به عنوان Alphege یا الفگ شناخته شده بود.
نام های مرتبط
مشاهده تمام روابط
نمایش درخت خانواده
به زبانهای دیگر: Alphege (تاریخچه)
منابع و ماخذ
Prosopography از انگلستان در عهد آنگلوساکسونها,

دانلود

موضوع : دسته‌بندی نشده

اسامی مشابه

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا