معنی اسم ÆLFGIFU

Given Name ÆLFGIFU
GENDER: Feminine
USAGE: Anglo-Saxon
Meaning & History
Derived from the Old English elements ælf “elf” and giefu “gift”. This was the name of the first wife of the English king Æðelræd II.
Sources and References
Prosopography of Anglo-Saxon England

با توجه به نام ÆLFGIFU
null
جنسیت: زنانه
طریقه استفاده: آنگلوساکسون
معنی و تاریخچه
با اقتباس از عناصر قدیمی انگلیسی ælf “جن” و giefu “هدیه”. این نام همسر اول از انگلیسی پادشاه Æðelræd دوم بود.
منابع و ماخذ
Prosopography از انگلستان در عهد آنگلوساکسونها

دانلود

موضوع : دسته‌بندی نشده

اسامی مشابه

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا