معنی اسم ABUJAMAL

Surname ABUJAMAL
SOURCE: Given Name
USAGE: Arabic
Meaning & History
Means “father of Jamal”, from Arabic abu “father of” combined with the given name JAMAL. It was originally a kunya, a title referring to the bearer’s first-born

ABUJAMAL نام خانوادگی
null
منبع: با توجه به نام
طریقه استفاده: عربی
معنی و تاریخچه
به معنی “پدر جمال”، از عربی ابو “پدر” همراه با نام جمال داده شده است. این در اصل یک کنیه، یک عنوان با اشاره به اول به دنیا آمد ن

دانلود

موضوع : دسته‌بندی نشده

اسامی مشابه

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا