معنی اسم نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی (ر)

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی (ر)

 

ر
اسم تلفظ ریشه معنی
راتین ratin فارسی رادترین ، نام یکی از سرداران اردشیر دوم پادشاه ساسانی
راد rad فارسی جوانمرد ، بخشنده، سخاوتمند ، خردمند، دانا
رادان radan فارسی مرکب از راد به معنی جوانمرد و پسوند نسبت ، انکه منسوب به جوانمردی است ، همچنین یکی از توابع اصفهان
رادمان radman فارسی از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران خسروپرویز پادشاه ساسانی
رادمهر radmehr فارسی مرکب از راد( بخشنده) + مهر( خورشید) ، نام یکی از سرداران داریوش سوم پادشاه هخامنشی
رادوین radvin فارسی جوانمرد
رادین radin فارسی بخشنده، جوانمرد
رامان raman فارسی نام وزیر کیقباد پادشاه کیانی
رَهام raham فارسی ﺍز ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎﻯ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ، ﻧﺎﻡ ﭘﺴﺮ ﮔﻮدرز ﭘﻬﻠﻮاﻥ اﯾﺮاﻧﯽ در زﻣﺎﻥ ﮐﯿﮑﺎووﺱ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﮐﯿﺎﻧﯽ
رامین ramin فارسی

عاشق ویس در منظومه ویس و رامین

رامبد rambod فارسی نگهبان و پاسدار آرامش
رامتین ramtin فارسی نام یکی از نوازندگان و موسیقیدانان در زمان ساسانیان که واضع ساز چنگ بوده است
رامیار ramiyar فارسی رمه یار چوپان، شبان
رایان rayan فارسی راهنما,اندیشمند – فکر کننده – مرکب از راه(فکر و اندیشه) + پسوند فاعلی
رایمون raymon فارسی پسر باهوش
رایین raiin فارسی ام سردار اردشیر دوم پادشاه ساسانی
رسا rasa فارسی ویژگی صدایی که به وضوح قابل شنیدن است ، موزون و بلند ، آنچه به راحتی قابل درک است ، توانا در رسیدن ‏به هدف یا رسیدن به جایی
رستار rastar فارسی نجات یافته، رها شده
رستم rostam فارسی در زبان قدیم ایرانی مرکب از رس( بالش، نمو) + تهم (دلیر، پهلوان) ، نام پهلوان شاهنامه
روهان rohan فارسی نیک سیرت و پارسا – زاهدان دین زرتشت را گویند-مرکب از روه به معنای سیرت نیک + پسوند نسبت
روهام roham فارسی نام یکی از پهلوانان ایرانی در شاهنامه فردوسی
روزبه ruzbeh فارسی بهروز، خوشبخت ، از شخصیتهای شاهنامه، نام موبد بهرام گور پادشاه ساسانی، نام اصلی سلمان فارسی از یاران معروف پیامبر(ص) ، نام اصلی ابن مقفع دانشمند معروف ایرانی قرن دوم
روماک romak فارسی در گویش مازندران راست و منظم
ریونیز riuniz فارسی از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در زمان کیخسرو پادشاه کیانی، و داماد طوس سپهسالار ایران
رخشان rakhshan فارسی درخشان

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی (ر)

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا