معنی اسم فهرست نام های پسر سیستانی

فهرست نام های پسر سیستانی

 

نام‌های پسران

أ

 • أوَش (:حبش)

ب

 • بادار (:ارباب)
 • باران
 • برفی
 • بزرگ
 • بی برگ (: بی چیز)

پ

ج

 • جانی (:جان دار)
 • جنگی
 • جَهَند

چ

 • چالکی (:چالاک)

خ

 • خوجه (:خواجه)
 • خوژداد (:خوش داوری)

د

 • دادشا (:دادشاه)
 • دُروَیش (:درویش)
 • دشتی
 • دل بینا (:غیب گو)
 • دِلِمراد (:دل مراد)

س

 • سرفراز (:سرافراز)
 • سَرگُل
 • سَرِنگ (:سرهنگ)
 • سِیال (:نجیب)
 • سیستانه
 • سیت
 • سورجان
 • سیدی (:شکل تحبیب شده سیت)
 • سیه خان (:سیاه خان)
 • سیه سر (:سیاه سر)
 • سیه مرد (:سیاه مرد)

ش

 • شاباز (:شهباز)
 • شادوست (:شاه دوست)
 • شاسوار (:شاه سوار)
 • شاگل (:شاه گل)
 • شامیر (:شاه میر)
 • شرجان (:شیر جان)
 • شردل (:شیر دل)
 • شیرین

ک

 • کام
 • کجیر (:رهبر)
 • کَچکُل (:کشکول)
 • کندل (:کهندل)
 • کوچِک
 • کوکن (:کوه کن)

گ

 • گَردی (:گردان)
 • گرگ
 • گُل میر
 • گلزار

ل

 • لالو (:لعلو – مخّفف لال محمّد یا لعل محمّد)

م

 • مُرجونک (:مرجانک)
 • مردان
 • مِردل (:مهردل)
 • مزار
 • مستیان
 • ملنگ (:درویش)
 • مُم داد (:محمّد داد)
 • میر

و

 • ویس

فهرست نام های پسر سیستانی

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا