معنی اسم یادگار

یادگار : آنچه از کسی یا چیزی باقی می ماند، یاد، خاطره، به صورت پیشوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند یادگارعلی، یادگارمحمد یارا: توانایی، قدرت

 

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا