معنی اسم یاشار

برای مشاهده با کیفیت بیشتر، روی تصویر کلیک کنید

 تصویر و معنی اسم یاشار

یاشار :    (تركي) به معني زنده باد!، آفرين!.

%db%8c%d8%a7%d8%b4%d8%a7%d8%b1

 

اسم یاشار در اسامی پسرانه و دخترانه

یاشار
نوع: پسرانه
ریشه اسم: ترکی
معنی: عمرکننده ، زندگی کننده

اسم یاشار در لغت نامه دهخدا

پاشا. (اِخ ) رودخانه ای به شمال غربی روسیه در سرزمینی مردابی. و آن بشاخه هائی تقسیم میشود و بعض این شاخه ها به رودخانه ٔ سویر که ازواردات دریاچه ٔ لادگا است فرومیریزد و بعض دیگر بخود آن دریاچه. طول این رودخانه ۲۱۳ هزارگز است و از جنگلهای بزرگ عبور میکند.
پاشا. (اِخ ) جزیره ای به امریکای جنوبی از توابع شیلی.
پاشا. (اِ) (مأخوذ از کلمه ٔ پادشاه ) و در تداول ترکان عثمانی صاحب رتبه ٔ پاشائی و آن رتبه ای از مراتب کشوری و لشکری است. || لقبی از القاب آن مملکت. و نیز بمعنی آقا و خواجه و سید مستعمل است.
پاشا. (اِخ ) (کوه…) کوهی است در ناحیت آنقره بسنجاق قونیه.

اسم یاشار در فرهنگ فارسی

پاشا
رودی در شمال غربی روسیه در سرزمین مردابی و و آن به شعبه هایی تقسیم میشود و بعضی از این شعب به رود سویر که از واردات در یاچه لادگا است میریزد و برخی دیگر به خود آن دریاچه داخل میشوند طول پاشا ۲۱۳ کیلومتر است و از جنگلهای بزرگ عبور میکند .
لقبی که دردوران امپراتوری عثمانی به امیران دادند
( اسم ) ۱- در تداول ترکان عثمانی صاحب رتب. پاشایی و آن رتبهای از مراتب کشوری و لشکری است.توضیح سلاطین عثمانی بانتقام از سلاطین صفویه که کلم. سلطان را بتحقیر بصاحب منصبان خود اطلاق میکردند عنوان پاشا را که همان پادشاه است بزیر دستان خود دادند . ۲- خواجه آقا و سید .
رودخانه بشمال غربی روسیه در سرزمینی مردابی جزیره به امریکای جنوبی از توابع شیلی
آبازه پاشا
صاحب منصب عثمانی حاکم مرعش و ارز روم که برای قتل انکشاریه کوشید و در جنگ لهستان شجاعت به خرج داد و چون نزد سلطان مراد چهارم از او سعایت کردند وی را در سال ۱۶۳۴ م ۰ بقتل رسانیدند ۰
ابارهیم حقی پاشا
یکی از رجال سیاسی عثمانی
ابراهیم پاشا
پسر محمد علی پاشا خدیو مصر ( جل . ۱۲۶۴ ه . ق . / ۱۸۴۸ م . ف . همان سال ) وی در راس سپاهیان مصری مامور شکست یونانیان گردید( ۱۸۲۴ م . ) و سپس سوریه را فتح کرد ( ۱۸۳۱ م . )
وزیر اعظم عثمانی که اصلا مسیحی بود
ابوبکر بن مصطفی پاشا
خوشنویسی ترک در خدمت بابعالی
ادهم پاشا
از رجال دولت عثمانی متولد در جزیره کی
اسعد پاشا
از وزرای اعظم زمان سلطان عبد العزیز خان و از مشیران و مدبران دولت عثمانی
اسعد مخلص پاشا
از وزرای دولت عثمانی
اسماعیل پاشا
( و . قاهره ۱۸۳۰ – ف. ۱۸۹۵ م . ) خدیو مصر ( ۱۸۷۹ – ۱۸۶۳ ) . در زمان سلطنت وی کانال سوئز حفر شد ( ۱۸۶۹ ) . او خزانه مصر را ور شکست کرد و در ۱۸۷۹ مستعفی گردید .
حافظ یکی از وزرای دوره سلطان سلیم خان ثالث . وی از مردم استانبول و پسر یکی از اعضای دولت بود مولد وی سال ۱۱۷۱ است . وی بتحصیل پرداخت و قر آن را تماما حفظ کرد و در زمره اعضای دولت در آمد و بشغل پدر راغب گردید پس متصدی وظایفی چند مانند پیشکاری رئیس ینی چریان و باغبانباشی همایونی و نظائر اینها گردید و در خلال این احوال مظهر لطف و توجه همایونی شد و در سنه ۱۲۱۹ برتبه وزارت بمنصب کاپیتن دریایی نایل گشت و پس از چهار پنج ماه در سال ۱۲۲۰ مسند صدارت عظمی را اشغال کرد . وزیری با تدبیر و خردمند بود ولی از نشاه الطاف و عنایات همایونی مست و مغرور گشت و بدافع بعض اکابر که رقیب خود می پنداشت کوشید اما از عهده کار نمیتوانست بر آید پس بترتیب فتنه و آشوب متوسل شد ولی باز بکام دل نرسید تا در سال ۱۲۲۱ معزول به بروسه تبعید شد لکن بعد از سکون و آرامش سلطان مصطفی خان منصب وزرات را مجددا بوی داد و او را بمحافظت بغاز سفید موظف و معین کرد او یکی دو ماه در این مقام بود و در گذشت .
اسکندر پاشا
یکی از وزرای دوره سلطان سلیمان خان قانونی اصلاچر کس و شخصی جسور و مدبر بوده .
الهامی پاشا
پسر والی اسبق مصر عباس پاشا و نوه مرحوم محمد علی پاشاست .
الیاس پاشا
وزیر سلطان مراد خان چهارم بود
انور پاشا
سردار معروف عثمانی ( و . قسطنطنیه ۱۲۸۰ ه. ق . / ۱۸۶۲ م . – ف. بالجوان ( بخارای شرقی ) ۱۳۴۰ ه. ق . / ۱۹۲۲ م . ) وی پس از اتمام تحصیلات نظامی و شرکت در عده ای از محاربات عهد عبد الحمید ثانی باتفاق چند تن دیگر حزب [ اتفاق و ترقی ] را برای ایجاد مشروطه تشکیل داد و پس از برقراری مشروطه همیشه از روسا و سرداران دولت جدید بود و در ضمن جنگهای بین الملل اول فرماندهی قوای عثمانی را داشت . او پس از شکست یافتن آلمان و عثمانی و قیام آزادی خواهان ترک برای تجدید استقلال بابلشویکها متحد شد ولی چون تصمیم داشت که اتحادیه ای از همه ترکان ایجاد کند و بلشویکها مخالف بودند بین آنان جنگ در گرفت و او در طی جنگ در آنان جنگ در گرفت و او در طی جنگ در بالجوان کشته شد .
فرمانده ترک در جنگ ۱۹۱۸ ۱۹۱۴ متولد در قسطنطنیه وی پس از شکست از سویت ها و محبوس شدن به دست آن ها به قتل رسید ۰
بال قوچ پاشا
از سرداران عثمانی بوده است
بالطه جی محمد پاشا
از وزرای سلطان احمد خان سوم است
ببر محمد پاشا
از وزرای سلطان عثمان خان ثانی است
پیاله پاشا
یکی از فرماندهان نیروی دریائی زمان سلطان ابراهیم خان است
پیری پاشا
از اهالی قرمان است
تیمور پاشا
احمد بن اسماعیل بن محمد بن اسماعیل بن علی از اعیان مصر است که در سال ۱۲۸۸ در قاهره متولد شد
ثریا پاشا
یکی از وزرای دولت عثمانی پسر عثمان پاشای گمرک چی مولد او بسال ۱۲۴۱ در اسلامبول
جمال پاشا
از رجال دولت عثمانی است که با انوار پاشا و طلعت پاشا ارکان ثلاثه دولت عثمانی فرقه جوانان ترک را تشکیل میدادند . وی در جنگ بین المللی سابق حاکم شامات بود و جمع کثیری از روسائ و زعمائ و فضلا و اعیان سوریه را بجرم استقلال طلبی و به تهمت خیانت بدولت عثمانی اعدام نمود .
جودت پاشا
احمد بن اسماعیل بن علی بن احمد بن اسماعیل وزیر در یکی از قصبات طونه تولد یافت و از علمائ وقت علوم فقه حدیث و تفسیر و منطق و زبان فارسی را فرا گرفت و تالیفات چندی بپرداخت .
چور لیلی علی پاشا
از وزیران دوران سلطان احمد خان سوم از سلاطین عثمانی
حاج پاشا
خضر ابن علی ملقب به جلال الدین اوراست کناسه الجلال و آن کتابی مختصر است در طب
حاجی ابراهیم پاشا
یکی از وزرای سلطان محمد خان ثالث او در اول منصب قضاوت داشت
حاجی صالح پاشا
از مردم زعفران بولی
حاجی علی پاشا
وی از وزرای سلطان احمد خان ثانی و او بمرتبه صدارت رسید
حاجی مصطفی پاشا
وی قائد سپاهی بود که در عصر سلطان احمد خان پادشاه عثمانی بایران سوق شد
حافظ پاشا
یکی از مشاهیر عهد سلطان محمود خان و سلطان عبدالمجید خان
حامی پاشا
یکی از اطبای معروف عثمانی وی در مکتب فنون طیبه شاهانه تحصیلات کامل کرد
حسام الدین پاشا
یکی از امرای بحریه عثمانی است که به روزگار سلطان مصطفی خان سوم بوزارت نیروی دریایی نایل شد
حسن پاشا
محمد طبیب مصری در دیه طالبیه مصر بزاد در مدرسه نظام تعلیم یافت
حسین پاشا
ابن محمد افندی معلم ریاضی مدرسه هندسه قاهره و با اسماعیل پاشا بپاریس رفت و در پیشرفت صنعت چاپ مص کوششها کرد
حسین کامل پاشا
ابن اسماعیل بن ابراهیم بن محمد علی پاشا خدیو مصر
حمدی پاشا
یکی از وزرای معروف عثمانی است و در اوایل سلطنت سلطان عبدالمجیدخان ثانی بمسند صدارت نایل شد
خاص مراد پاشا
یکی از رجال دوره سلطان محمد ثانی است که بیگلربیگی روم ایلی داشت .
خسرو پاشا
نام وی محمد و از وزرای سلطان سلیم خان ثالث و سلطان محمود خان و سلطان عبدالمجید خان پادشاهان عثمانی بود .
خضر پاشا
نام یکی از وزرای سلطان محمد ثالث و سلطان احمد اول عثمانی است در قرن یازدهم ه. ق .
خیرالدین پاشا
اصل او از چرکس بود و بخردی بتونس آمد و از متقربان احمد بای شد .
دانشگاه ابراهیم پاشا
( جامعه ابراهیم پاشا ) دانشگاهی است دولتی در قاهره که در ۱۹۵۰ م. تاسیس شد و شامل دانشکده های پزشکی ادبیات علوم فنی کشاورزی و بازرگانی و حقوق میباشد.
داود پاشا
از درپاسالاران عهد سلطان بایزید خان ثانی سلطان عثمانی است
راتب پاشا
یکی از وزرا و شعرای عثمانی بود پسر صدر اسبق طوپال عثمان پاشا .
راشد پاشا
حسنی چرکی الاصل . از فرماندهان بزرگ سپاهیان مصر بود و بسال ۱۲۵۸ ق . در چرکس قفقاز تولد یافت و در ۶ سالگی بسوی اسلامبول رفت سپس در ۱۱ سالگی به مصر روانه شد و در یکی از مدارس نظامی آنجا بتحصیل پرداخت و دو سال نیز در فرانسه به تکمیل فنون نظامی مشغول شد تا در ارتش مصر به درجه سپهبدی رسید .
راغب پاشا
از وزرای بنام عثمانی بود که بسمت سفارت عثمانی در فرانسه و ایران و آنگاه نخست وزیری منصوب گشت پس از آن عهد سلطان مصطفی خان چهارم به مقام وزارت رسید .
راقم پاشا
محمد پسر ابراهیم افندی از وزرا و گویندگان عثمانی بوده که مدتی در مصر و در سال ۱۱۸۳ ق در جده درگذشت .
رامز پاشا
عبد الله رامز پاشا از وزرائ و گویندگان عهد سلطان محمد خان دوم بود .
رستم پاشا
یکی از نخست وزیران نامی عصر سلطان سلیمان عثمان که بسال ۹۶۸ ق . در گذشت .
رشدی پاشا
محمد . از وزیران و گویندگان متاخر عثمانی بود .
رشید پاشا
فرزند مصطفی اسدی متولد ۱۲۱۴ قمری در عهد سلطان عبد المجید خان شش بار به سمت نخست وزیری رسید
رضا پاشا
از وزیران عصر عبد المجید خان و سلطان عبد العزیز خان بود و بسال ۱۲۹۲ قمری درگذشت
زغلول پاشا
سعد زعلول
شریف پاشا
از رجال مصر ( ف. ش۱۸۸۷ م.). وی در زمان اسماعیل و توفیق خدیوان مصر وزیر بود و با دختر سلیمان پاشا ازدواج کرد .
صادق پاشا
موید از خاندان آل اعظم ( در شام ) ( ف. ۱۳۲۸ ه.ق .). وی در قشون عثمانی فریق اول بود و از جانب دولت بنمایندگی بکشور بلغارستان و سپس از طرف سلطان عثمانی بسفارت حبشه رفت . وی مشاهدات خود را درین سفر و نیز تاریخ حبشه را در مجموعه ایبزبان ترکی تدوین کرد و آنرا [ رحله الحبشه ] نامید .
صاری مصطفی پاشا
وی در عصر سلطان محمودخان اول می زیست
صالح پاشا
وی از مردم زعفرانست و بعهد سلطان سلیم خان ثالث رتبه امیرالبحری یافت
صبحی پاشا
نام وی عبداللطیف و پدر او عبدالرحمان سامی پاشاست
صفوت پاشا
ابن محمد خلوص آغااز رجال ترک در دوره سلطان عبدالحمید پاشا عثمانی (و. استانبول ۱۲۳۰ -ف.۱۳۰۱ه.ق.) وی در سن ۱۷ سالگی سمت منشی گری دیوان همایون را داشت و ۲ سال بعد بمنصب مترجمی باب عالی رسید بتدریج مقامات دولتی را طی کرد تا در سال ۱۲۷۲ بمستشاری صدارت عظمی رسید و در سال ۱۲۷۳ در کمیسیون اقتصادی اروپایی که بموجب معاهده پاریس در کشور عثمانی متنعقد شده بود : عضویت یافت و به [ بکرش ] رفت و متجاوز از یکسال در آنجا اقامت گزید . سپس برای رسیدگی بمسئله دو کشور مامور کنفرانس پاریس گردید . در سال ۱۲۷۵ بعضویت مجلس تنظیمات و وکالت وزارت خارجه و سپس بوزارت تجارت منصوب شد. در سال ۱۲۷۹ با رتبه وزارت ریاست مجلس والارا یافت . آنگاه مجددا مسند وزرارت تجارت را اشغال کرد. در سال ۱۲۸۱ سفارت پاریس و عضویت مجلس والا یافت وبار سوم بوزارت تجارت انتخاب شد . در سال ۱۲۸۴ بوزارت معارف و وکالت وزارت تجارت نایل آمد . سپس بعضویت کمیسیون شورای دولتی و اصلاحات مستشاری صدارت عظمی و وزارت عدلیه و وکالت ریاست شورای دولتی و شماغل دیگر نصب شد و در سال ۱۲۹۵ ریاست شورای دولتی یافت . درین ایام مذاکره مصالحه روس پیش آمد و او بامر سلطان به ادرنه رفت و هنگام بازگشت بار چهارم بمنصب وزارت خارجه رسید و بعد با حفظ همین رتبه مسند صدارت عظمی را اشغال کرد و سپس مستعفی شد . قبر او در آرامگاه سلطان محمود خان ثانی است . بعضی اشعار و منشات ازوی بجا مانده.
صوفی محمد پاشا
یکی از صدر اعظم های دوره سلطان محمد خان رابع
ضیائ پاشا
یوسف
طلعت پاشا
سیاستمدارترک ( و. ۱۸۸۲ م .- مقت. برلین ۱۹۲۱ م ./ ۱۳۳۹ ه.ق .) وی یکی از سه رجل بزرگ ترکیه در جنگ جهانگیر اول و از روسای مقتدر حزب [ ترکان جوان ] بود. او از ۱۹۱۲ تا ۱۹۱۸ م . ترکیه را اداره کرد و در برلین بدست یکی از ارمنیان بقتل رسید.
عارف پاشا
ابن شکیب پاشا از سیاستمداران عثمانی (و.استانبول ۱۸۳۰ -ف.۱۸۹۶ م .) وزیر خارجه و سفیر عثمانی در اتریش و فرانسه .
عباس پاشا
نام دو تن از خدیوان مصر : عباس اول . مشهور به عباس پاشا بن ابراهیم بن محمد علی سومین از خدیوان مصر ( جل. ۱۲۶۴ ه.ق ./ ۱۸۴۸ م .- ۱۲۷۰ ه.ق ./ ۱۸۵۴ م .) یا عباس دوم . مشهور به عباس پاشا حلمی بن توفیق پاشا هفتمین خدیو مصر ( و. ۱۸۷۴ م .- جل. ۱۳۰۹ ه.ق./ ۱۸۹۲ م .- خلع ۱۳۳۲ ه.ق ./ ۱۹۱۴م .- ف.ژنو ۱۳۶۴ ه.ق ./ ۱۹۴۴ م .). وی تحصیلات خود را در اتریش بپایان رسانید و از ابتدای سلطنت کوشید که بسلطه انگلستان در مصر خاتمه دهد. در مدت خدیوی خود بسیاری از مالیاتهای جابرانه را با ملغی کرد و یا تخفیف داد و بین او و نایب الحکومه های انگلستان مانند لرد کرامر و لرد کیچنر اختلاف کلی حاصل شد و هنگام شروع جنگ بین المللی اول ( ۱۹۱۴ م.) وی بطرفداری دولت عثمانی قیام کرد و بهمین سبب دولت انگلستان او را از خدیوی معزول کرد و حسین کامل برادر توفیق و پسر اسماعیل را بعنوان سلطان بجای او نشاند ازین تاریخ خدیوان مصر لقب سلطان یافتند و دوران تسلط اسمی و روحانی عثمانی نیز بر مصر خاتمه یافت .
عثمان پاشا
( مقت. ۱۱۴۵ ه.ق .). یکی از وزیران دوره سلطان محمود خان اول و از اهالی موره میباشد. وی در سال ۱۱۲۸ ه.ق . براهنمایی شهید علی پاشا بمقام میرمیرانی رسید. سرانجام پس از طی مدارج ترقی بمقام وزارت نایل آمد . عثمان پاشا سپاهیانی را که سر بشورش برداشته بودند سرکوب نمود و پس از کسب این موفقیت بمرکز احضار و بمقام نخست وزیری منصوب گردید . اما این وزارت دوام نیافته بعللی پس از شش ماه از مقام وزارت معزول شد و به حکومت تبریز مامور گردید و بعد باستانداری ارزروم و تفلیس و سپس بفرماندهی نیروی اعزامی به ایران منصوب گشت و با نادر شاه بجنگ پرداخت و با وجود کسب پیروزیهایی در سال ۱۱۴۵ ه.ق. بسبب بیماری مغلوب و کشته و در شهر زور بخاک سپرده شد.
عرابی پاشا
یکی از بزرگان و رجال سیاست و از زعمای حزب قومی مصری بوده است که به مخالفت با نفوذ کشورهای غربی در مصر مخصوصا دولت انگلستان قیام کرد و در راه مصر آزادی اعراب فداکاریها نمود
عربی پاشا
پیشوای انقلاب عربی است بسال ۱۲۵۰ هجری در یکی از دهات مصر متولد شد تحصیلات خود را در مدرسه الازهر بپایان رسانید بسال ۱۲۸۱ وارد نظام شد و بدرجه قائمقامی رسید در زمان توفیق پاشا فرمانده قوای جهاد علیه بیگانگان گردید
علی پاشا
ابن حسین پاشا بای ( بیگ ) تونس ( ف. ۱۹۰۲ م .). اوراست : مناهج التعریف باصول التکلیف در فقه حنفی .
ابن افراسیاب پاشا وی پس از پدرش از طرف سلطان عثمانی والی بصره گردید و در اواخر عمر بهند کوچ کرده در آنجا درگذشت وی در زبانهای فارسی و عربی و ترکی دست داشت و اشعاری از او نقل کنند
غالب پاشا
عبدالحلیم . یکی از متاخران شعرای عثمانی است .
غالی پاشا
بطرس غالی پاشا رئیس مجلس نظار و ناظر امور خارجیه مصر که در ۱۲ صفر ۱۳۲۸ براثر ترور کشته شده است .
قبلان مصطفی پاشا
مرزفونی وی در روزگار سلطان محمد چهارم متولی منصب استانداری ولایات گردید .
قبودان پاشا
لقب دریا داراست در حکومت عثمانی
قدری پاشا
محمد از دانشمندان و نویسندگان معاصر مصر است .
قسطنطین پاشا
پاپ وی در دوما در طرابلس لبنان بسال ۱۸۷۰ م . متولد شد و پدرش جرجس پاشا نیز در همانجا تولد یافت اصل این خاندان از بعلبک است .
گلوب پاشا
سرجان باگوت گلوب معروف به گلوب پاشا ژنرال انگلیسی ( و. پرستون ۱۸۹۷ م . ) . وی از سال ۱۹۳۹ تا ۱۹۵۶ م . فرمانده لژیون عرب در اردن بود .
گوران آباد پاشا
دهی است از دهستان حومه بخش سلدوزشهرستان رضائیه واقع در ۸ هزار گزی شمال باختری نقده و ۳۵۰۰ گزی جنوب شوسه اشنویه به نقده .
لالاشاهین پاشا
یکی از اعاظم غازیان عثمانی بروزگارخان غازی
لطفی پاشا
وزیر اعظم دولت عثمانی ( ف. ۹۵۰ه. ) . وی در زمان سلطان سلیمان قانونی بسال ۹۴۴ ه. بمقام صدراعظمی رسید و سه سال زمام امور کشور را در دست داشت . لطفی پاشا کتابهایی بترکی و عربی نگاشته که از آن جمله اند : [ تاریخ عثمانی ] [ آصف نامه ] و [ تحفه الطالبین ] .
وزیر اعظم عثمانی
لیمان پاشا
نام ترکی جزیر. آلنیا واقع در دریای مرمره .
مجدی پاشا
محمد مجدی پاشا ابن محمد صالح مجدی
محمد علی پاشا
یکی از رجال کاردان و سیاسی عثمانی ( و. طرابوزان ۱۸۰۷ ف. ۱۸۶۸ ) . در سال ۱۸۵۲ به سمت وزارت جنگ عثمانی منصوب گردید و با خواهر سلطان عبدالمجید پادشاه عثمانی ازدواج کرد .
مدحت پاشا
( و. ۱۸۲۰ – ف. ۱۸۸۳ م .) یکی از رجال سیاسی دولت عثمانی که به صدارت نیز رسید.
مصطفی کمال پاشا
( و. ۱۲۹۹ ه.ق . ۱۸۸۱ م .ف. ۱۳۵۷ ه.ق – ۱۹۳۸ م . ) ملقب به آتاتورک در ۱۸۸۱ در سالونیک از بلاد ترکیه متولد شد و در حزب جوانان ترک عضویت داشت و در سال ۱۹۱۵ در جنگ اول جهانی فرمانده قوای دفاعی داردانل بود . پس از تسلیم سلطان عثمانی بشرایط سنگین قرارداد صلح با متفقین بر علیه دولت مرکزی و سلطان عثمانی در آنکارا قیام کرد. سلطنت مشروطه عثمانی سقوط کرد و کمال پاشا پس از چهار سال زد و خورد با قوای مخالفین و مهاجمین موفق شد که قسمتی از شرایط عهدنامه صلح قبلی را ملغی کند و در لوزان ( سویس ) عهدنامه جدیدی با متفقین منعقد ساخت . رژیم جدید از سلطنتی بجمهوری تبدیل گردید و کشور عثمانی بنام ترکیه نامیده شد و دارای مجلسی بنام مجلس کبیر ملی گردید . در سال ۱۳۴۲ ه.ق . مصطفی کمال پاشا بعنوان اولین رئیس جمهوری ترکیه انتخاب و تا پایان عمر در مقام ریاست جمهوری انتخابی باقی ماند او را [ آتاتورک ] یعنی پدر ترک و مربی لقب دادند . از اقدامات مهم وی پس از لغو دستگاه سلطنت برقراری تساوی حقوق زن و مرد و دادن حق انتخاب بزنان و تبدیل فینه بشاپو و تغییر خط عربی بخط لاتینی میباشد . وی در رواج فرهنگ غربی در ترکیه نقش مهمی داشت .
نصار پاشا
محمد بای محبوب تونس است به سال ۱۸۸۵ مسیحی ولادت یافت و در ۱۹۰۶ به سلطنت رسید و تا سال وفاتش ۱۹۲۲ حکمرانی کرد .
کاظم پاشا
یکی از یزرگان شاعران متاخر عثمانی
کامل پاشا
از وزرای سلطان عبدالعزیز
کانی پاشا
دهی است از دهستان ولدبیگی بخش ثلاث شهرستان کرمانشاهان
کمال پاشا
مصطفی ملقب به غازی و آتاتورک مارشال و رئیس جمهور ترکیه ( و. سالونیک ۱۲۹۹ ه ق ./ ۱۸۷۸م. – ف. ۱۳۵۷ ه ق./ ۱۹۳۸م.). وی از خاندانی قدیم مقیم مقدونیه بود . در جنگ ضد ایتالیا ییها در طرابلس جنگید و بریاست ستاد ارتشی که مامور آزاد کردن [ ادرنه ] در جنگ بالکان بود منصوب شد. سپس وابسته نظامی عثمانی در صوفیه گردید ( ۱۹۱۴ م . ) . وی انگلیسها را در داردانل در آغاز سال ۱۹۱۶ م . متوقف کرد و سپس فرماندهی ارتشی را که در جبهه روسیه و فلسطین میجنگید بعهده گرفت پس از شکست دولت عثمانی و اسارت سلطان کمال پاشا قیام کرد کنگره هایی در ارزروم وسیواس منعقد کرد و [ مجمع بزرگ ملی ] را در ۲۳ آوریل ۱۹۲۰م . در آنکارا ( آنقره ) تشکیل داد و خود بعنوان رئیس مجمع انتخاب گردید . وی در آناطولی تشکیل حکومت داد حملات یونانیان را دفع کرد و موفقیت هایی بدست آورد و در نتیجه ملت بدو لقب [ غازی ] داد . مجمع آنکارا انقراض سلطنت را اعلام کرد و جمهوری ترکیه بسال ۱۹۲۳م . / ۱۳۴۲ ه ق . اعلام شد . و کمال پاشا بریاست جمهور رسید و برای متجدد و مترقی ساختن ترکیه دست بیک سلسله ابداعات و تغییرات زد ( حذف خلافت جدایی دین از حکومت قبول قانون مدنی قبول الفبای لاتینی و غیره ) . وی در سال ۱۹۲۷ مجددا بریاست جمهور انتخاب شد و تا پایان عمر همین سمت را دارا بود . آرامگاه وی در آنکارا بر فراز تپه ای بنا شده .
احمد کمال بن حسن بن احمد

اسم یاشار در فرهنگ معین

پاشا
[ تر. ] ( اِ.) لقب اشرافی در دولت عثمانی برای دارندگان مقام های بالای دولتی .

اسم یاشار در فرهنگ فارسی عمید

پاشا
در امپراتوری عثمانی ، لقبی که به بعضی از وزیران و امیران داده می شد و از القاب رسمی بود.

اسم یاشاردر اسامی پسرانه و دخترانه

پاشا
نوع: پسرانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: پادشاه در امپراطوری عثمانی ، عنوان مقامات لشکری و کشوری

دانلود

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا

 • قشنگه – قرار اسم پسر خواهرم و که اردیبهشت ماه متولد میشود یاشار بذاریم

 • همسرم اسمش یاسر هست . راضی نمیشه اسمه پسرمون رو یاشار بذارم اسمی که مد نظرش هست شبیه اسمه هیچکدوممون نسیت . چی کار کنممممممم؟

 • یاشار به معنی زنده باد ، جاوید

 • اگه خدا بخواد پسرمون چهار ماه دیگه به دنیا میاد من و همسرم میخوایم اسمش رو یاشار بذاریم دارم ثانیه شماری می کنم

 • asheghe in esmam khodai kheili ghashange

 • eli jon be hamsaret bego esm behtar az in peyda nemikone

 • سم من یاشاره خوشحالم که انقد اسمم طرفدار داره

 • اسم من یاشاره و خوشحالم که اسمم کلی طرفدار داره

 • مفهوم اسم خیلی قشنکه،جاویدان!! اگه کسی را به این داشتم خوش به حالم بود

 • من ۲ ماه دیگه تازه عروسیمه.میخام اسم بچمو یاشار یا سالار بزارم.چون از بچگی این اسمارو دوست داشتم.

 • یاشار تنها اسمی هست که همسرم دوست داره روی پسرمون بذاره

 • اسم خیلی قشنگه هم مفهومش هم معناش و…………………………………………………………………………..
  بالاخره به تمام معنا ععععععععععععععععاااااااااااااااااااااااللللللللللللللللللللللللللللییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی اااااااااسسسسسسسسسسسسسسستتتتتتتتتتتتتت

 • اسم پسر من یاشاره اون خیلی خوشکله خیلیم پدر سوختست.

 • اسم یاشاره من اسمم رو خیلی دوست دارم.

 • اسم عشقه من یاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره هم عاشقه خودشم هم اسمش

 • نمیدونستم اسمم طرفدار داره
  من از اسم خودم خیلی راضیم

 • از اسمم متنفر بودم ولی حالا عاشقشم

 • سلام
  اسم پسر منم یاشاره
  خوشگله مثل اسمش،از همین حالا داریم جواب رد میدیم به فامیلا، از بس تو دل برو هست همه دخترای زیر یک سال فامیل عاشقش شدن

 • الان توی یه کانال ماهواره دیدم یاشار اسم یه پسره بود.منم اسم پسرمو میذارم یاشار.۱ماه دیگه میاد

 • اسم منم یاشاره خودم هم ترکم اهل تبریز خیلی هم خوشحال شدم که اسم های ترکی اینقدر طرف دار پیدا کرده ازتون هم ممنونم

 • سلام اسم پسره من یاشار اون خیلی خوشگل شیطونه همه ی فامیل دوسش دارن از این بابت خوشحالم

 • همه شما اشتباه کردید.یاشاریعنی پسرگریان .معلومه کتابهای صمد بهرنگ رو نخوندید.من از شیراز باید به شما که ترک هستید این را یاد بدهم ؟ زنده وجاوید باد تمام اقوام ایران .

 • منم این اسم رو خیلی دوس دارم آخه همسرم اسمش یاشاره

 • من هنوز ازدواج نکردم ولی اگه عروس شدم حتما اسم بچه هامو میزارم یاشار و ارشام

 • اسم آقاییم یاسره منم میخوام اسم پسرمونو بزارم یاشار
  خیلی دوس دارم این اسمو چون ست شده با اسم همه کسم

 • سلام
  اسم من یاشار هست واین جای خوشحالی داره که ابن همه این اسمو دوست دارن البته اینو هم بگم به من از اول دبستان تا دانشگاه همه قشنگی اسم یاشارو گفتن.
  معنای دیگه ای هم که داره اینا هستن:عمرکننده، زندگی کننده،زنده ،جاوید
  تو زبون ترکی هم به معنای ساله هم استفاده میشه مثل ۵ساله

 • قربون همه ی طرفدارای این اسم خیلی نازه اصن من ک دیوونشم خواهرزادم ۴ماه دیگه به دنیا میاد میخوام اسمشو بزارم یاشار فداش شم…

 • با درود به همۀ دوستان گلم
  نام من یاشار هست و می خواستم کمی در زمینۀ نامم با شما گپ بزنم.
  من یک بهدین(زرتشتی) ام. در دین بهی فردید(قانون)ی بنام “اشا” داریم. اشا فردیدِ حاکم بر آفرینش است.
  در جایی نیز داریم که اشا یکی از اَپیژاک(صفت) های اهورامزدا یا خدای بزرگ است.
  هنگامی رویدادی رخ می دهد می گوییم خواست خدا بوده! در واقع این خواست اشا بوده است؛ این فردید، جاودانه است.
  نامهایی همچون یاشین و یاشار از اشا می آیند. واژه اشا به صورت فعلِ یاشاماک(Yaşamak) به زبان ترکی رفته است.

  شاد زی مهر افزون
  پاک زی روز افزون
  تندریت و انوشه روان

 • اسم پسر منم یاشاره
  جیگرمه