معنی اسم نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی (ک)

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی (ک)

ک
اسم تلفظ ریشه معنی
کارن karen فارسی نام سردار لشکر مهرداد شاهزاده اشکانی که علیه اشک بیستم(گودرز) قیام کرد
کامبیز kambiz فارسی گویش امروزی کبوجیه، نام پسر کوروش پادشاه هخامنشی
کامران kamran فارسی آن که در هر کاری موفق است، چیره، مسلط
کامیار kamiyar فارسی موفق
کسرا kasra فارسی کسری ، معرب از فارسی، خسرو، نام انوشیروان پادشاه ساسانی، فرزند قباد
کاووس kavooss فارسی از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر کیقباد پادشاه کیانی
کورش korush فارسی کوروش – نام سه تن از پادشاهان هخامنشی، کورش کبیر از مقتدر ترین پادشاهان ایران که تخت جمشید را بنا نهاد
کوشا kusha فارسی ساعی، تلاشگر
کوشان kushan فارسی کوشا-ساعی تلاشگر
کوهیار koh yar فارسی کوه نشین، نام برادر مازیار فرمانروای طبرستان
کیا kiya فارسی پادشاه سلطان، حاکم، فرمانروا
کیاراد kiyarad فارسی پادشاه جوانمرد ، مرکب از کیا به معنای سلطان و پادشاه و راد به معنای جوانمرد
کیان kiyan فارسی ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎﻥ، ﺳﻼﻃﯿﻦ، دوﻣﯿﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ از دورﻩ ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﺴﺎﻧﻪ اﻯ اﯾﺮاﻥ
کیان مهر kiyan mehr فارسی مرکب از کیان به معنای سرزمین یا جمع کی به معنی شاه و مهر به معنی محبت یا خورشید. محبت بزرگوارانه ، دوستی شاهانه ، سرآمد پادشاهان ، آنکه در میان سایر فرمانفرمایان موقعیت ویژه ای دارد، خورشید سرزمین ، آنکه در تمام سرزمین برجسته است.
کیارش kiyarash فارسی از شخصیتهای شاهنامه، نام دومین پسر کیقباد پادشاه کیانی
کیاشا kiyasha فارسی شاهنشاه ، شاه شاهان ، مرکب از کیا یه معنی حاکم ، سلطان ، فرمانروا و شا مخفف شاه
کیسان keysan فارسی مانند پادشاه، دارای منش شاهانه
کیهان keyhan فارسی جهان، دنیا، گیتی
کیانوش kiyanush فارسی ﺍز ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎﻯ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ، ﻧﺎﻡ ﺑﺮادر ﻓﺮﯾﺪوﻥ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﭘﯿﺸﺪادﻯ
کیوان keyvan فارسی ﺳﺘﺎرﻩ زﺣﻞ، ﻧﺎﻡ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺎﻥ درﺑﺎر ﺑﻬﺮاﻡ ﮔﻮر ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ
کیومرث kiyomars فارسی نخستین فرمانروای جهان بنا به روایت شاهنامه، نام اولین پادشاه پیشدادی

 

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی (ک)

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا