معنی اسم کارن

کارن :    (= قارِن)، ن قارِن.

معنی کارن در لغتنامه دهخدا :

کارن . [ رِ ] (اِخ ) نام شهری در خط سیر لشکر خشایارشا از لیدیه به داردانل .

معنی کارن در انگلیسی :

Karen is a given name. In English, it is a feminine name related to Katherine and other similar Germanic language names. In Iran and Armenia however, it is a masculine name deriving from other non-Germanic languages.

%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%86

 

اسم کارن در لغت نامه دهخدا

کارن .
[ رِ ] (اِخ ) نام شهری در خط سیر لشکر خشایارشا از لیدیه به داردانل .
کارن .
[ کارْ رِ ] (اِخ ) نام سردار قشون مهرداد شاهزاده ٔ اشکانی که با اشک بیستم (گودرز) جنگید و لشکر طرف مقابل را شکست داده بیش ازآنچه مقتضی بود آن را تعقیب کرده دور رفت و وقتی که برمیگشت راه او را قوای تازه نفسی قطع کرد و خود او اسیر گردید یا کشته شد.
(از تاریخ ایران باستان چ ۲ ص ۲۴۲۱) باز در همین کتاب آمده : گوت شمید گوید: که کارّن والی صفحه ای بود که در آنجا جنگ روی داد.
(تاریخ ایران الخ ، ص ۱۲۸).
ولی مدرک این عقیده را ننموده و در نوشته های تاسی توس هم چنین خبری نیافتیم .
(ایران باستان چ ۲ ص ۲۴۲۲).
کارن .
[ رَ ] (اِخ ) قارن .
رجوع به قارن شود.
کارن .
[رُ ] (اِخ ) (رود.
.
.
) کارون .
رجوع به «کارون » شود.<

اسم کارن در فرهنگ فارسی

کارن
اگوستن – ژزف صاحبمنصب فرانسوی (و. ۱۷۷۸ – مقت . ۱۸۲۲ م . ) وی در دوره امپراتوری اول فرانسه سرهنگ دوم بود و در سال ۱۸۲۰م. سردسته توطئه [ بلفور ] گردید و دو سال بعد تیرباران شد .
نام سردار قشون مهرداد شاهزاده اشکانی
کارن تی
کشور جمهوری اطریش

اسم کارن در اسامی پسرانه و دخترانه

کارن
نوع: پسرانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: نام سردار لشکر مهرداد شاهزاده اشکانی که علیه اشک بیستم(گودرز) قیام کرد
کارنگ
نوع: پسرانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: چرب زبان ، زبان آور

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا