معنی اسم پادرا

پادرا : نگهبان آتش – مرکب از پاد به نگهبانی و محافظت + را به معنی نور و روشنایی 

 

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا