معنی اسم نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی(پ)

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی(پ)

پ
اسمتلفظریشهمعنی
پارساparsaفارسیپرهیزکار، مؤمن
پاشاpashaفارسیپادشاه در امپراطوری عثمانی ،عنوان مقامات لشکری و کشوری
پرشانparshanفارسی رزمجو
پرویزparvizفارسیﺍز ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎﻯ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ، ﻧﺎﻡ ﺧﺴﺮو دوﻡ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ
پرهامparhamفارسی (صورت فارسی برهام، ابراهیم)
پرهانparhanفارسیلقب حضرت ابراهیم و نامی در پارسی باستان
پدرامpedramفارسیسرسبز، خرم‌ ، شاد و خوش
پندارpendarفارسیفکر، اندیشه، وهم، گمان، ریشه پنداشتن
پادراpadraفارسینگهبان آتش – مرکب از پاد به نگهبانی و محافظت + را به معنی نور و روشنایی
پارسیاparsiaفارسیمنسوب به پارس ، مرد پارسی ، پسر ایرانی
پژمانpezhmanفارسی دلتنگ، غمگین
پویاpouyaفارسی

آن که دارای حرکت و پیشروی است

پویانpuyanفارسیپویا، پوینده
پاکانpakanفارسیمنسوب به پاک ، طاهر و پاکیزه ، تمیز و مرتب
پارسانparsanفارسینام روستایی در نزدیکی سیرجان

پوریا

puriyaفارسی

نام پهلوان ایرانی معروف به پوریای ولی، نام اصلی وی محمود خوارزمی و متخلص به قتالی بوده است

پولادpuladفارسینام چند تن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام یکی از فرماندهان دلاور ایرانی در زمان کیقباد
پایاpayaفارسیپایدار
پیامpayamفارسیالهام، وحی
پیروزpiruzفارسیفاتح، فرخنده ، خوشحال، شاد ، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام یکی از دلاوران ایرانی در زمان ساسانیان
پیمانpeymanفارسیعهد، قرار

 

 

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی(پ)

 

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا