معنی اسم نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی (ه)

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی (ه)

 

ه
اسمتلفظریشهمعنی
هامیhamiفارسیسرگشته و حیران
هرمزhormozفارسینام روز اول از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام ستاره مشتری، نام یکی از پادشاهان ساسانی
هُژبرhozhabrفارسیشیر
هومایونhomayunفارسیخجسته، مبارک، فرخنده،از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان ایرانی مشهور به زرین کلاه در زمان گشتاسپ پادشاه کیانی
هوشمندhushmandفارسیدارای هوش و توانیی ذهنی و بسیار با هوش،عاقل، خردمند
هوتنhutanفارسینیرومند، خوش اندام، نام پسر ویشتاسب پادشاه هخامنشی
هونامhunamفارسیخوش نام-نیک نام
هوشنگhushangفارسیاز شخصیتهای شاهنامه، نام فرزند سیامک پادشاه پیشدادی
هومانhumanفارسیاز شخصیتهای شاهنامه، نام پسر ویسه برادر پیران و از سپهسالاران افراسیاب تورانی
هومنhumanفارسینیک اندیش
هیرادhiradفارسیکسی که چهره ای خوشحال و شاد دارد

 

 

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی (ه)

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا