معنی اسم نستوه

نستوه : خستگی ناپذیر، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از پسران گودرز پادشاه اشکانی، همچنین نام یکی از سرداران خسروپرویز پادشاه ساسانی نستهین: از شخصیتهای شاهنامه، نام پیران ویسه در زمان افراسیاب تورانی 

 

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا