معنی اسم نبوت

نبوت : مبعوث بودن کسی از سوی خداوند به راهنمایی مردم، رسالت، پیغمبری،  یکی از سه اصل اعتقادی مسلمانان 

 

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا