معنی اسم ماندا

ماندا : علم دانش ادارک شناخت – مندائیان مذهب مردمی صنعتگر و هنرمند ساکن جلگه خوزستان و حاشیه رود کارون است که در قرآن از آنان به صائبین نام برده شده است. محمد صالح: بنده ستوده شده و نیکوکار خدا

 

اسامی مشابه

  • طوفان
  • ملکا
  • مندا
  • وندا
  • اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

    اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا