معنی اسم قلی

قلی : غلام،  بنده،به صورت پسوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند حسینقلی، حسنقلی 

 

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا