معنی اسم نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی (ف)

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی (ف)

ف
اسم تلفظ ریشه معنی
فرامرز faramarz فارسی مرکب از فر + آمرز، آمرزنده دشمن، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر رستم پسر زال
فربد farbod فارسی  دارای شکوه و جلال، باشکوه، شکوهمند
فرخ farokh فارسی ﺧﺠﺴﺘﻪ، ﻣﺒﺎرﮎ، فرخنده، از ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎﻯ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ، ﻧﺎﻡ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮزﺑﺎﻧﺎﻥ ﺧﺴﺮوﭘﺮوﯾﺰ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ
فرخزاد farrokhzad فارسی نام فرشته موکل بر زمین، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر هرمزد برادر رستم هرمزان از سرداران سپاه یزگرد پادشاه ساسانی، نیز یکی از شاهان آن سلسله
فرخان farrokhan فارسی نام پسر اردوان آخرین پادشاه اشکانی، نام یکی از سرداران خسروپرویز پادشاه ساسانی، موبدی در شاهنامه
فرداد fardad فارسی  داده شکوه و جلال
فردین fardin فارسی  یگانه – تنها – همچنین مخفف فروردین نام ماه اول از سال شمسی، نام روز نوزدهم از هر ماه شمسی در ایران قدیم
فرزاد farzad فارسی زاده شکوه و جلال
فرزام farzam فارسی لایق، درخور، شایسته
فرزان farzan فارسی فرزانه خردمند، فرزانه
فرزین farzin فارسی دانا,وزیر در بازی شطرنج
فرشاد farshad فارسی روح و عقل،کره مریخ

فرشید

farshid فارسی

دارای شکوه و عظمتی چون خورشید، نام برادر پیران ویسه

فرناد farnad فارسی پایان و پایاب
فرنام farnam فارسی دارای نام باشکوه و زیبا، نام یکی از سرداران شاپور
فرنود farnud فارسی برهان، دلیل
فرهاد farhad فارسی از شخصیتهای شاهنامه و از پهلوانان ایرانی جزو سپاه کیکاووس پادشاه کیانی
فرهان farhan فارسی نام مکانی در نزدیکی همدان
فرهود farhud فارسی پرهود، فلزی که رنگ آن به علت حرارت دگرگون شد است
فریبرز fariborz فارسی از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوانی ایرانی فرزند کیکاووس پادشاه کیانی
فریمان fariman فارسی نام بخشی از استان خراسان
فرید فارسی منحصر بفرد
فیروز firuz فارسی پیروز ،مظفر و منصور
فیروزان firuzan فارسی پیروزان

 

 

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی (ف)

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا