بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا

  • کاملا” اشتباه نوشتین ارشیا با الف درسته وبه معنی تخت و اورنگ پادشاهی است وعرشیا با عین کاملا” اشتباه و بی معناست وربطی به عرش وآسمان ندارد عرش کلمه ای عربیه وترکیبی با الف ندارد

  • طرحی زبیا از اسم عرشیا با معنی آن

  • طراحی از نام عرشیا با معنی آن