معنی اسم نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی (س)

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی (س)

س
اسمتلفظریشهمعنی
ساتیارsatiyarفارسینام یکی از سرداران داریوش
ساسانsasanفارسیتنها و گوشه نشین – درویش – نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه، از جمله نام جد اردشیر مؤسس سلسله ساسانیان
سالارsalarفارسیبزرگ، مهتر ، سردار سپاه، فرمانده سپاه ، حاکم، شاه
سامsamفارسیآتش ، از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان ایرانی پسر نریمان و پدر زال و جهان پهلوان شاهنامه در زمان منوچهر پادشاه پیشدادی
سامانsamanفارسیسرزمین، ناحیه ، ترتیب و روش کاری، نظام، صبر، آرام و قرار، نام مؤسس سلسله سامانیان
سامیاsamiyaفارسینام ماه یازدهم از سال ایرانیان در زمان هخامنشیان
سامیارsamiyarفارسیکمک کننده به آتش محافظ آتش
سامینsaminفارسینام روستایی در نزدیکی همدان
سپنتاsepantaفارسیاسپنتا – مقدس قابل ستایش
سپهرsepehrفارسیآسمان
سپهرادsepehradفارسیمرکب از سپه( سپاه) + راد( بخشنده، جوانمرد)
سپهردادsepehrdadفارسینام داماد داریوش پادشاه هخامنشی
سدراsadraفارسینام درختی در آسمان هفتم بهشت
سورنsurenفارسینام یکی از خاندانهای هفتگانه ممتاز در زمان اشکانیان
سورناsurenaفارسینام سردار ایرانی در زمان اشکانیان
سورینsurinفارسیتوانا، دلیر
سوشاsushaفارسیسوشیانت ، نجات دهنده ، نام هریک از موعودهای دین زرتشتی که هر هزار سال یکی از آنها ظهور می کند
سوماsumaفارسیدر گویش مازندران نهر آب
سروشsorushفارسی ﻓﺮﺷﺘﻪ ﭘﯿﺎﻡ آور در ﻓﺮﻫﻨﮓ زرﺗﺸﺘﯽ
سهرابsohrabفارسیگلگون، شاداب ، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر رستم پهلوان شاهنامه و تهمینه
سیامکsiyamakفارسیآن که موهایش سیاه است، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر کیومرث پادشاه پیشدادی
سیاوشsiyavashفارسیدارنده اسب سیاه ، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر کیکاووس پادشاه ایران و پدر کیخسرو پادشاه کیانی

 

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی (س)

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا