اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا

  • سیامند نام کوه نیست. نام یک شخصیت در یک اثر ادبی کردی است. عاشقانه خج و سیامند (یا سیامن) که در آن سیامند شخصیت عاشق پیشه ایست که عاشق دختری به نام خج یا خجه زاره است. این نام کردی است و ارمنی ها هم تلفط دیگری از آن را به صورت (سیامانتو) دارند.