معنی اسم نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی(د)

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی(د)

د
اسم تلفظ ریشه معنی
دارا dara فارسی صورت دیگری از داراب و داریوش ، نام پادشاه کیانی در شاهنامه و منظومه نظامی
داراب darab فارسی از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر بهمن پادشاه کیانی و همای چهرزاد
داریا dariya فارسی دارا، دارنده
داریوش daruosh فارسی  نام یکی از شاهان هخامنشی,مرکب از دارا + وهو( نیکی )
دارمان darman فارسی از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران خسروپرویز پادشاه ساسانی
داتیس datis فارسی نام یکی از سرداران داریوش پادشاه هخامنشی
دانوش danush فارسی نام کسی که عذرا معشوقه وامق را فروخت
دستان dastan فارسی امی که سیمرغ بر زال پدر رستم پهلوان شاهنامه نهاده بود

 

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی(د)

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا