معنی اسم نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی(خ)

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی(خ)

خ
اسم تلفظ ریشه معنی
خداداد khodadad فارسی عطا شده از سوی خداوند
خسرو khosro فارسی پادشاه ، نیکنام و دارای آوازه نیکی ، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله کیخسرو پادشاه کیانی و خسروپرویز پادشاه ساسانی
خشایار khashayar فارسی تغییر یافته خشایارش – مرکب از خشیه به معنای شاه و ارش به معنی مرد دلیر – شاه دلیر نام پسر داریوش پادشاه هخامنشی
خسروپرویز khosro parviz فارسی نام یکی از پادشاهان ساسانی

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی(خ)

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا