معنی اسم ایلگار

ایلگار : خداوندگار- قدرتمند – مرکب از ایل به معنای خداوند یا هر موجود صاحب قدرت + پسوندافاده فاعلیت(گار) اطلاعات بیشت

 

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا