معنی اسم آذرباد

آذرباد : آذرپناه یا کسی که آتش نگهدار اوست، نام موبدی که بانی آذربایجان بوده است، نام یکی از شخصیتهای منظومه ویس و رامین آذرباد: نام موبدی در زمان شاپور دوم پادشاه ساسانی

 

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا