معنی اسم ارشان

ارشان : (به فتح الف و کسر یا سکون ر) مرکب از ارش به معنای عاقل و دانا + ان پسوند کثرت یا مداومت- بسیار دانا – بسیار هوشمند- نام پسر اردشیر دوم پادشاه هخامنشی ارشانوش: از نامهای باستانی

 

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا