معنی اسم آریاراد

آریاراد : آریا+راد(جوانمرد بخشنده دانا شجاع) آریایی جوانمرد آریایی شجاع آریایی دانا –  نام پسر اردشیر دوم پادشاه هخامنشی آریارامنه: آرام کننده آریائیان، نام پدر آرشام، جد داریوش پادشاه هخامنشی

 

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا