معنی اسم آذرشب

آذرشب : فرشته نگهبان آتش که همواره در آتش است – نام آتشکده ای که گشتاسب در بلخ بنا نهاد و گنجهای خویش را در آن پنهان نمود آذرشسب: مخفف آذرگشب ، آتش جهنده، فرشته نگهبان آتش که همواره در آتش است، آتشکده

 

دانلود

اسامی مشابه

  • جامشید
  • اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

    اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا