معنی اسم مالکه

مالکه : مؤنث مالک، آن که دارنده و صاحب اختیار چیزی یا کسی باشد،از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر طایر غسانی

 

بعدی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا