معنی اسم هَیفا

هَيفا :    (عربي) (مؤنث اهيف) زن كمر باريك (باريك ميان).

 

 

 

اسم هیفا در لغت نامه دهخدا

هیف. [ هََ ] (ع اِمص ) سختی تشنگی. (منتهی الارب ). || (مص ) سخت تشنه شدن. || گریزپا شدن بنده. || لاغرشکم و باریک میان گردیدن. (اقرب الموارد). || (اِ) باد گرم که از جانب یمن وزد و آن نکبا است میان جنوب و دبور و نباتات و آب را خشک گرداند و حیوانات را تشنه کند. (منتهی الارب ). باد گرم و آن باد که میان جنوب و دبور جهد. (مهذب الاسماء). رجوع به هَیَف شود.
هیف. (ع ص، اِ) ج ِ اَهیَف. مردان لاغرشکم و میان باریک. (اقرب الموارد). رجوع به اهیف شود.
هیف. [ هََ ی َ ] (ع مص ) لاغرشکم و باریک میان گردیدن. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). || گریختن عبد. (منتهی الارب ).

اسم هیفا در فرهنگ فارسی

هیف
لاغر شکم و باریک میان گردیدن گریختن عبد

 

 

اسم هیفا در لغت نامه دهخدا

اهیف. [ اَهَْ ی َ ] (ع ص ) مرد لاغرمیان. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). باریک میان. (المصادر زوزنی ) (مهذب الاسماء نسخه ٔ خطی ). ج، هیف. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (مهذب الاسماء).

اسم هیفا در فرهنگ فارسی

اهیف
(صفت ) باریک میان موی میان میان باریک کمر باریک .

 

 

 

دانلود

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا