معنی اسم نسرین نوش

نسرین نوش : زیبا چون گل نسرین و شیرین چون عسل،  نام دختر پادشاه سقلاب و همسر بهرام گور پادشاه ساسانی اطلاعات بی

 

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا