معنی اسم نارین

نارین :    (عربي ـ فارسي) (نار + ين (پسوند نسبت))، ۱- منسوب به نار، آتش؛ ۲- (به مجاز) سرخ رنگ (زيبا).

 

 

اسم نارین در لغت نامه دهخدا

نارین. (ص ) تر و تازه. || تابان. روشن. صاف.براق. || ظریف. آراسته. (ناظم الاطباء).
نارین. (مغولی، اِ) مغول به خزانه ٔ محتوی جواهرات و زر سرخ که زیر نظر مستقیم سلطان وقت بوده است نارین می گفته اند. رشیدالدین فضل اﷲ آرد: در این وقت پادشاه اسلام ضبط آن چنان فرمود که خزانها جدا باشد هرآنچه مرصعات بود تمامت به دست مبارک در صندوق نهد چنانکه اگر تصرفی رود فی الحال معلوم گردد… و پادشاه آن را قفل بزرگ زند… یک کس از خزانه داران به اتفاق خواجه سرائی معین محافظت می کنند… و هرآنچه زر سرخ بود و جامهای خاصی که در کارخانه ها بسازند، بر قاعده وزیر مفصل بنویسد و هم در عهده ٔ آن دو شخص مذکور باشد و تا پادشاه اسلام پروانه ٔ مطلق نفرماید قطعاً هیچ از آن خرج نکنند. و هرآنچه زر سفیدو انواع جامها بود که پیوسته خرج کنند خزانه داری و خواجه سرائی دیگر را نصب فرموده… تا آنچه از آن خرج رود وزیر پروانه می نویسد. و خزانه ٔ اول را نارین و دوم را بیدون می گویند. (تاریخ غازانی ص ۳۳۲ و ۳۳۳).

اسم نارین در فرهنگ فارسی

نارین
( اسم ) خزانه جواهر و زر سرخ که مستقیما تحت نظر سلطان بوده : [ درین وقت پادشاه اسلام ضبط آن چنان فرمود که خزانه ها جدا باشد هر آنچ مرصعات بود تمامت بدست مبارک در صندوق نهد چنانکه اگر تصرفی رود فی الحال معلوم گردد … و هر آنچه زر سفید و انواع جامه ها بود که پیوسته خرج کند خزانه داری و خواجه سرایی دیگر را نصب فرموده … خزانه اول را نارین و دوم را بیدون میگفتند . ]
کلمه مغولی مغول به خزانه محتوی جواهرات و زر سرخ مه زیر نظر مستقیم سلطان وقت بوده است نارین می گفته اند .
نارین آباد
از دهات دهستان عباسی بخش بستان آباد شهرستان تبریز است .
نارین بوقا
نارین طغای ضبط دیگریست از ناری طغای و نارین طغای .
نارین دژ
مانند ارگ دژی است که در دژ دیگر باشد یا بمعنی دژی است که بالای کوه باشد .
نارین طغای
ناری طغای ضبط دیگریست از ناری طغای .
نارین قلعه
در قلعه ها که چند توست قلعه درونی که از همه خردتر است .
نارین قماش
پارچه ظریف خوب .
بنت نارین
خوردی گرم باز کرده ٠

اسم نارین در اسامی پسرانه و دخترانه

نارین
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: nārin) (عربی ـ فارسی) (نار + ین (پسوند نسبت) )، منسوب به نار، آتش، (به مجاز) سرخ رنگ (زیبا) – منسوب به نار، تر و تازه
نارینا
نوع: دخترانه
ریشه اسم: عربی,فارسی
معنی: (تلفظ: nārinā) (عربی ـ فارسی) (نارین + ا (پسوند نسبت) )، منسوب به نارین، نارین – مرکب از نارین بعلاوه پسوند تأنیث، بانوی تر و تازه، دختر ظریف، همچنین دختر بر افروخته و آتشین
نارینه
نوع: دخترانه
ریشه اسم: ارمنی
معنی: ظریف

دانلود

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا