معنی اسم مشکدانه

مشکدانه : مشک( سنسنکریت) + دانه( فارسی)  دانه خوشبویی که آن را سوراخ می کنند و به رشته می کشند، نام یکی از الحان باربد مشکناز: مشک( سنسکریت) + ناز(فارسی)  زیبا و خوشبو،از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از زنان شاعر بهرام گور پادشاه ساسانی ا

 

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا