معنی اسم مِهزاد

مِهزاد :    (= مِهزاده)، (در قديم) بزرگ زاده، شاهزاده.

 

 

اسم مهرزاد در لغت نامه دهخدا

مهزاد. [ م ِ ] (ن مف مرکب ) مهزاده. شاهزاده. زاده ٔ مه. مهترزاده. بزرگ زاده :
گل را نتوان بباد دادن
مهزاد به دیوزاد دادن.
نظامی.
و رجوع به ماده ٔ بعد شود.

اسم مهرزاد در فرهنگ فارسی

مهزاد
مهزاده شاهزاده زاده مه

اسم مهرزاد در اسامی پسرانه و دخترانه

مهزاد
نوع: دخترانه و پسرانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: meh zād) (= مِهزاده )، (در قدیم) بزرگ زاده، شاهزاده – زاده ماه، زیبا

دانلود

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا