معنی اسم مِهرجان

مِهرجان :    (مُعرب از فارسي مهرگان)، ( مهرگان.

 

 

اسم مهرجان در لغت نامه دهخدا

مهرجان. [ م ِ رَ ] (معرب، اِ) مهرگان. شانزدهم مهرماه. (بحر الجواهر). مهرگان و آن شانزدهم ماه مهر باشد. (مهذب الاسماء). نزد ایرانیان، چون نام روز و نام ماه یکی می شده است آن روز جشن می بوده است چنانکه تیرروز (سیزدهم ) از تیرماه جشن تیرگان بوده است و بهمن روز (دوم ) از بهمن ماه بهمنگان و روز مهر (شانزدهم ) از ماه مهر مهرگان :
خجسته مهرجان آمد سوی شاه جهان آمد
بباید داد داد او به کام دل به هرچت گر.
دقیقی.
فرمود تا آن روز را جشنی سازند و مهرجان آن روز ساختند و پس آیین گشت که هر سال آن روز مهرجان میداشتند. (فارسنامه ٔ ابن البلخی ص ۳۶). پس انوشروان اورا گفت مهرجان نزدیک آمده ست… و انوشروان با لشکر خویش قاعده نهاده بود که روز مهرجان خوانی عظیم خواهم نهاد… و فرستاد تا روز مهرجان را آن جماعت را بگیرند… و چون مهرجان درآمد فرمود تا بر شط دجله خوانی عظیم نهادند. (فارسنامه ٔ ابن البلخی ص ۹۰). پس آن را [ مشاهره را ] وضع کردند و بر اهل بازار نهادند هدیه ٔ نوروز و مهرجان نام کردند و مهرجان روزی است در ایام خریف. (تاریخ قم ص ۱۶۵). || مهرگان. وقت خزان. تیرماه. پائیز. مهرگان یعنی تیرماه. (دهار). رجوع به مهرگان شود.
مهرجان. [ م ِ رَ ] (اِخ ) نام قدیم اسفراین است. اسفراین. (دمشقی ). || نام قریه ای به اسپراین از بناهای قباد فیروز پدر انوشیروان. قریه ای است در اسفراین. (انجمن آرا) (معجم البلدان ).

اسم مهرجان در فرهنگ فارسی

مهرجان
( اسم ) ۱ – جشن مهرگان . ۲ – جشن .
نام قدیم اسفراین است . اسفراین . نام قریه ای به اسپراین از بناهای قباد فیروز پدر انوشیروان .
مهرجان قذق
اصل آن مهرگان گذگ است . صیمره . مهرجان کذک شهری به جبال .

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا