معنی اسم مَهیسا

مَهيسا :    (مَهي+ سا (پسوند شباهت)) (= مهسا)، ش  مَهسا.

 

 

اسم مهیسا در فرهنگ فارسی

مهسا
[nebulosus] [علوم جَوّ] ابری به شکل پردۀ مه آلوده که عمدتاً همراه با ابرهای پرساپوشنی و پوشنی می آید

 

اسم مهیسا در اسامی پسرانه و دخترانه

مهسا
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: mahsā) (مه = ماه + سا (پسوند شباهت) )، مثل ماه، مانند ماه، (به مجاز) زیبا رو – مانند ماه، زیبا
مهسان
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: mahsān) (مه = ماه + سان (پسوند شباهت) )، مهسا – مانند ماه، زیبا
مهسانه
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: آن که چون ماه زیبا و درخشان است

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا