معنی اسم کَژال

كَژال :    (كردي) در بعضي از نامنامه‌ها زيباروي سياه چشم معنا شده است(؟).

 

 

اسم کژال در لغت نامه دهخدا

کژ. [ ک َ ] (ص ) به معنی کج است که نقیض راست باشد. (برهان ) نقیض راست و کج مبدل این است. (آنندراج ). خمیده.منحنی. ناراست. پیچیده. (ناظم الاطباء) :
آن یکی می گفت دنبالش کژ است
و آن یکی میگفت پشتش کژمژ است.
مولوی.
|| منحرف. ناراست. مقابل راست. (فرهنگ فارسی معین ) : نهالی که کژ رسته باشد اگر در تقویم او زیادت تکلفی و تکلیفی رود بشکند. (سندبادنامه از حاشیه ٔ برهان چ معین ).
باد بر تخت سلیمان رفت کژ
پس سلیمان گفت باد کژ مغژ
باد هم گفت ای سیلمان کژمرو
ور روی کژ از کژم خشمین مشو.
مولوی.
|| ناراستی. کژی :
در کژ من مکن به عیب نگاه
تو ز من راه راست رفتن خواه.
سنائی.
ور روی کژ از کژم خشمین مشو.
مولوی.
– کژ و راست ؛ استقامت و انحراف. کژی و راستی :
چو ظاهر بعفت بیاراستم
تصرف مکن در کژ و راستم.
سعدی (بوستان ).
کژ. [ ک َ ] (اِ) قسمی از ابریشم فرومایه و کم قیمت بود که به عربی قز گویند و بعضی گفته اند که قز معرب کز است. (برهان ). ابریشم فرومایه است که قز معرب آن است. (آنندراج ). ابریشم درشت فرومایه ٔ کم قیمت. (ناظم الاطباء). کج. غژ. قز. (حاشیه ٔ برهان چ معین ).
کژ. [ ک ُ ] (اِ)بیخ درخت باشد. (برهان ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء).

اسم کژال در فرهنگ فارسی

کژ
خم، خمیده، اریب، نقیض راست، کج هم گفته شده، ابریشم خام نتابیده، کج هم گفته شده
( اسم ) ابریشم کم بها : کژ آکند .
بیخ درخت باشد .
کژ آغند
( اسم ) جامه ای که درون آنرا بجای پنبه از ابریشم پر کنند و بخی. بسیاری زنند و روز جنگ پوشند .
کژ آغندش
بمعنی کژ آغند است که جامه روز جنگ باشد.
کژ آگند
( اسم ) جامه ای که درون آنرا بجای پنبه از ابریشم پر کنند و بخی. بسیاری زنند و روز جنگ پوشند .
کژ آگندش
گژ آغندش است که بر گستوان باشد. کژ آغند که جامه روز جنگ باشد.
کژ آگین
کژ آگند . همان جامه که برای حفظ تن بزیر زره پوشند و میان ابره و آ ستر آن کژ آگنده دوخته اند.
کژ آکند
( اسم ) جامه ای که درون آنرا بجای پنبه از ابریشم پر کنند و بخی. بسیاری زنند و روز جنگ پوشند .
کژ ابرو
کج ابرو . که ابروی کج دارد .
کژ باختن
( مصدر ) ۱ – بد بازی کردن نرد و مانند آن ( با وجود مهارت یا عدم آن ) ۲ – بد معاملگی کردن افساد کردن .
کژ بین
( صفت ) ۱ – دوربین احوال . ۲ – بد خواه نا بکار : ( ما زان دغل کژ بین شده با بی گنه در کین شده گه مست حور العین شده گه مست نان و شوربا ) . ( مولوی )
کژ بینی
( صفت ) آنکه بینی وی کج باشد : ( سرطان ( دلالت کند بر ) … کژ بینی نا هموار دندان … ) . ( التفهیم )
کژ پایک
( اسم ) خرچنگ : ( چون کژ پایک که گرد آب میگردد و کرمکی میجوید ) . ( معارف بهائ ولد )
کژ ترازو
که ترازو کج دارد.یا آنکه غلط بخشش می کند.
کژ چشم
بمعنی کژ بین . لوچ . کاج
کژ چشمی
لوچی و دو بینی
کژ خاطر
( صفت ) آنکه طبعش نا مستقیم باشد کج طبیعت نا موزون کژ دل .
کژ خاطران
کنایه از مردم ناموزون و کج طبیعت باشد. جمع کژ خاطر است .
کژ خاطری
حالت و کیفیت کژ خاطر کج طبیعی کژ دلی .
کژ خوان
آنکه غلط می خواند و در خواندن سهومی کند .
کژ خیال
بد خیال . کج خیال

اسم کژال در فرهنگ معین

کژ
(کَ) (اِ.) ۱ – نادرست، کج . ۲ – ابریشم کم قیمت .
کژ باختن
(کَ. تَ) (مص ل .) ۱ – بد معامله کردن، فساد کردن . ۲ – عمل کسانی که بازی نرد یا امثال آن را با داشتن مهارت و استادی کافی بد بازی می کنند.

اسم کژال در فرهنگ فارسی عمید

کژ
=کج١
= کج٢

اسم کژال در اسامی پسرانه و دخترانه

کژال
نوع: دخترانه
ریشه اسم: کردی
معنی: (تلفظ: kažāl) (کردی؟) در بعضی از نامنامه ها زیباروی سیاه چشم معنا شده است (؟) – غزال، دختری با چشمان زیبا

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا

  • اسم دختری که به امیر حسین بیاد لطفا راهنمایی کنید

  • اسم دختری که به امیر حسین بیاد لطفا راهنمایی کنید اسم خودم مریم همسرم حسن و پسرم امیر حسین واقعاسخته برام اسم دختری که به این اسامی بیاد منتظر نظرات خوب شما هستم

  • یاسمین به نظرم خوبه

  • salam man hozana hastam 30 sen daram ba vojude inke esme hozan vase pesar mojude tu sayta esme kordiye hozanaro chera nemishe payda konam. mishe rahnmai konid?