معنی اسم شیدرخ

شيدرخ :    ۱- آفتاب رو، درخشان رو؛ ۲- (به مجاز) زيبا.

 

 

اسم شیدرخ در لغت نامه دهخدا

شید. (اِ) نور. (از برهان ). روشنی. (انجمن آرا) (آنندراج ). روشنی. (غیاث اللغات ) (غیاث ) (جهانگیری ). نور در خورشید، چنانکه تاب ،ضیاء است در مهتاب. جعل الشمس ضیاءً و القمر نوراً.(قرآن ۵/۱۰). ضیاء. نور. روشنائی. (فرهنگ فارسی معین ). در گاتها از جمشید به «یم » یاد شده است، بعدها در سایر قسمتهای اوستا کلمه ٔ «خشئت » به آن افزودند و گفتند جمشید چنانکه همین کلمه به هورِ (هور) پیوسته خورشید شد. شید بمعنی نور و فروغ است و خود جداگانه در ادبیات فارسی بسیار استعمال شده است :
بدو گفت زآنسان که تابنده شید
برآید یکی پرده بینم سپید.
فردوسی.
(یشتها ج ۱ ص ۱۸۰ و ۳۰۴) (تاریخ ایران باستان ج ۱ ص ۱۶۱). این کلمه در اوستا «خشئته » (درخشان )… پهلوی «شت » ، در ارمنی «اشخت » (سرخ قهوه ای در اسب )، پهلوی «شت – ورس » (سرخ مو)، کردی «شی » (روباه )، «شی » (کرند، [ اسب ])… همین کلمه است که در خورشید، و جمشیدآمده. (از حاشیه ٔ برهان چ معین ) :
که هرگز ندیدیم زینگونه شید
رخی همچو گل روی و مویش سپید.
فردوسی.
جمشید بیک روایت برادر طهمورث بوده ست… و معنی شید نور و بها باشد و از این جملت آفتاب را خورشید گویند. (فارسنامه ٔ ابن البلخی صص ۲۹-۳۰).
خصم او میغ بود و او خود شید
چه محل میغ را برِخورشید.
سنایی.
– شید آهرمن ؛ ترجمه ٔ نورالشیطان است چه شید بمعنی نور باشد و آهرمن شیطان را گویند. (برهان ) (انجمن آرا).
– || کنایه از خیالات زشت و تخیلات باطل باشد. (برهان ) (انجمن آرا)(آنندراج ).
|| یکی از نامهای آفتاب. (برهان ) (غیاث ) (آنندراج ). خورشید. (انجمن آرا). نامی از نامهای نیر اعظم و همانا که نیر اعظم را بواسطه ٔ کثرت نور و روشنی شعاع به این نام خوانده اند. (جهانگیری ). نام آفتاب است چون هور. (اوبهی ). آفتاب. خورشید. (فرهنگ فارسی معین ). مهر. هور. خور. شمس شارق. بیضا. ذُکاء. (یادداشت مؤلف ). چشمه ٔ آفتاب. (برهان ) (فرهنگ خطی ) :
چو از چرخ بفروخت گردنده شید
جوانان بیداردل پرامید.
فردوسی.
که چون تو ندیده ست یک شاه گاه
نه تابنده شید و نه رخشنده ماه.
فردوسی.
دهاده بر آمد ز هر دو سپاه
تو گفتی برآویخت با شید ماه.
فردوسی.
به برگستوان زنده پیلی سپید
برآویخت از زرچو تابنده شید.
اسدی.
فرازش درفشی درفشان چو شید
به پیکر طرازیده پیل سپید.
اسدی.
بسر بر درفشان درفشی سپید
پرندش همه پیکر ماه و شید.
اسدی.
دگر بهرام دارد وآن دگر شید
دگر دارد بهشت آباد ناهید.
ناصرخسرو.
صدر تو چرخ است و تن را بال نیست
روی تو شید است و جان را چشم درد.
سنایی.
شیده نامی بروشنی چون شید
نقش پیرای هر سیاه و سپید.
نظامی.
در شب دنیا که محجوبست شید
ناظر حق بود و زو بودش امید.
مولوی.
لیک قربی هست با زر شید را
که از آن آگه نباشد بیدرا.
مولوی.
|| (ص ) هر چیز بسیار روشن، و بعربی کثیرالشعاع خوانند. (از برهان ) (جهانگیری ). هر چیز پرروشنایی. بسیار روشن. روشن… (فرهنگ خطی ) (فرهنگ اسدی طوسی ) (رشیدی ). || درخشنده. درخشان :
همه در قصبهای سرخ وسفید
همه در گل سرخ بلّور، شید.
یوسف و زلیخا.
زهره کز نور او جهان شید است.
سنایی.
|| افسون و جادو و سحر و نیرنگ. || شرم و حیا و خجالت و شرمساری. (ناظم الاطباء). || (پسوند) با همین معنی مزید مؤخر اسامی قرار گیرد چون : جمشید. خورشید. مه شید. فرشید. فرشیدورد. رخ شید. (یادداشت مؤلف ).
شید. [ ش َ / ش ِ ] (از ع، اِمص ) زرق و سالوسی و ساختگی. (برهان ). فریب ومکر و حیله و ریا و تزویر. (ناظم الاطباء). مکر و فریب. (غیاث ). شارلاتانی. (یادداشت مؤلف ) :
بر سرت چندان زنیم ای بدصفات
تا بگویی ترک شید و ترهات.
مولوی.
بس بجوشیدی ندیدی گرمیی
پس به شید آورده ای بی شرمیی.
مولوی.
تا زاهد عمرو و بکر و زیدی
اخلاص طلب مکن که شیدی.
سعدی.
زهد نخواهد خرید چاره ٔ رنجور عشق
شمع و شرابست شید پیش تو بفروختن.
سعدی.
سوی مسجد آورد دکان شید
که در خانه کمتر توان یافت صید.
سعدی.
گره بر سرِ بند احسان مزن
که این زرق و شید است و تزویر و فن.
سعدی.
حافظ بحق قرآن کز شید و زرق بازآی
باشد که گوی عیشی در این جهان توان زد.
حافظ.
شید. [ ش َ ] (ع اِ) هرچه که بدان دیوار را اندایند از آهک و گچ و مانند آن. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). گچ. (مهذب الاسماء).
شید. [ ش َ ] (ع مص ) با شید اندودن دیوار را. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). بگچ کردن. (ترجمان القرآن ) (المصادر زوزنی ). بگچ کردن بنائی را. (یادداشت مؤلف ). || بلند گردانیدن دیوار را. (از منتهی الارب ). بنا برافراشتن. (ترجمان القرآن ) (المصادر زوزنی ). || آراستن. (یادداشت مؤلف ). || هلاک شدن. (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).
شید. (اِخ ) شیده. نام پسر افراسیاب که او را پشنگ خوانند. (برهان ) (جهانگیری ). رجوع به پشنگ و شیده شود.
شید. (اِخ ) شیده. یکی از شاگردان سنمار که جهت بهرام گور خورنگه و سه دیر را بساخت. (جهانگیری ). رجوع به شیده شود.
شید. (اِخ ) نام دیهی از دیههای طارمین در شمال سلطانیه. (نزهةالقلوب ج ۳ ص ۶۵).

اسم شیدرخ در فرهنگ فارسی

شید
نور، روشنایی، آفتاب، اندودن دیوار، مکروحیله وریاوتزویروسالوسی
دوم شخص امر حاضر از شدن شوید : هان ای عاشقان . صید آن دام و دانه شید .
شید آزاد
نام جرم فلک مشتری
شید آوردن
( مصدر ) حیله کردن .
شید اندود
اندود شده به شید .
شید کردن
سالوسی کردن ریا تزویر کردن .
شیدان شید
نور الانوار و شید ناب یعنی نور محض و شید و یزان یعنی نور فیاض .
گات شید
شهریست در انگلستان ( اسکاتلند ) کنار رود تاین و روبروی شهر نیوکاسل که ۹۴٠٠٠ تن جمعیت دارد . مرکز صنایع آهن کشتی سازی صنایع شیمیایی و شیشه – سازی است .
ماه شید
نام ماه است

اسم شیدرخ در فرهنگ معین

شید
(شَ) [ ع . ] (اِ.) ۱ – اندودن دیوار با گچ یا آهک . ۲ – در فارسی به معنای مکر و حیله .
(ش ) (ص .) ۱ – درخشنده، درخشان . ۲ – نور، روشنایی . ۳ – آفتاب .
شید آوردن
(شَ. وَ یا وُ دَ) [ ع – فا. ] (مص ل .) حیله کردن .

اسم شیدرخ در فرهنگ فارسی عمید

شید
۱. مکر، حیله.
۲. ریا، تزویر، سالوسی.
۱. نور، روشنایی.
۲. آفتاب.
۳. خورشید: دِهادِه برآمد ز هر دو سپاه / تو گفتی برآویخت با شید ماه (فردوسی: ۵/۵۶).

اسم شیدرخ در اسامی پسرانه و دخترانه

شید
نوع: دخترانه و پسرانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: نور، روشنایی، آفتاب، خورشید
شیدا
نوع: دخترانه
ریشه اسم: آرامی
معنی: (تلفظ: šeydā) عاشق، دلداده، (در قدیم) آشفته و پریشان، (در عرفان) شدت غلیان عشق و عاشقی را گویند، در این مقام عاشق خود را فراموش می کند اهل جذبات را نیز شیدا گویند – عاشق، شیفته، دلداده
شیداب
نوع: پسرانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: نام حکیمی که خاک را خدا می دانست، برساخته فرقه آذرکیوان است
شیدخت
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: دختر خورشید
شیدر
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: آن که چهره ای زیبا و درشان دارد
شیدرخ
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: šid rox) آفتاب رو، درخشان رو، (به مجاز) زیبا – خورشید رخ، زیبا رو، بانویی که چهره اش چون خوشید درخشان است
شیدرنگ
نوع: پسرانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: نام پهلوانی دانشمند و فاضل، برساخته فرقه آذرکیوان است
شیدسب
نوع: پسرانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گشتاسپ پادشاه کیانی
شیده
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: šide) (شید = خورشید + ه (پسوند نسبت) ) منسوب به شید، به معنی خورشید، نور، روشنی، روشنایی، (به مجاز) زیبارو – روشنایی، خورشید، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر افراسیاب تورانی
شیدوش
نوع: پسرانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: šidvaš) (شید = خورشید + وش (پسوند شباهت) )، مثل آفتاب، چون خورشید، درخشان، نورانی، (در شاهنامه )، پهلوان ایرانی پسر گودرز و از سران سپاه ایران در پادشاهی فریدون و نوذر و کیکاوس و کیخسرو و جنگهای آنان با تورانیان است – از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری جنگاور در دربار فریدون پادشاه پیشدادی، نیز نام پسر گودرز پهلوان ایرانی

 

اسم شیدرخ در لغت نامه دهخدا

رخ. [ رُ ] (اِ) رخساره. (لغت محلی شوشتر نسخه ٔ خطی کتابخانه ٔمؤلف ) (ناظم الاطباء) (از کشاف اصطلاحات الفنون ) (غیاث اللغات ) (از فرهنگ جهانگیری ) (فرهنگ اوبهی ). رخساره و روی را گویند و بعربی خَد خوانند. (برهان ) (از شعوری ج ۲ ص ۲۲). رخسار. (ناظم الاطباء) (فرهنگ رشیدی ) (دهار). روی. (لغت فرس اسدی ) (لغت محلی شوشتر) (از فرهنگ سروری ) (ناظم الاطباء). روی و چهره و آنرا رخسارو رخساره نیز گویند. (انجمن آرا). خَد. (لغت محلی شوشتر) (ترجمان القرآن ) (تفلیسی ) (سیدشریف جرجانی ). چهر. چهره. عارض. وجه. دیباچه. محیا. (یادداشت مؤلف ). گونه. عارض. صورت. (ناظم الاطباء). گاهی مجازاً رخ بر تمام رو استعمال می شود و تصویر نیمرخ آن است که نصف رو کشیده شده باشد. (فرهنگ نظام ). رخسار و رخساره. و فرق بین آنها این است که اطلاق رخ بر تمام چهره کنند برخلاف رخسار که ترجمه ٔ خَدّ است و به معنی رخ مستعمل می شود و ظاهراً بهمین سبب تصویر نیمرخ تصویر یک چشمی را گویند که یک طرف روی او ظاهر شده باشد و در این صورت اطلاق رخ بر رخساره مجاز بود. (آنندراج ). ترکیبات پری رخ، زردرخ، زهره رخ و سیمین رخ. با صفات زیر توصیف شود: زیبا، خوب، نیکو، خوش منظر، شاهدانه، حیرت آفرین، حیرت افزا، روحپرور، جان پرور، دلجوی، دلفروز، عالم افروز، آتشبار، آتش ناک، آتش اندود، آتش افشان، پرتاب، برشته، خورشیدپیکر، خورشیدفروز، افروخته، تابان ،روشن، جهان آرا، ماه سیما، زنگارسوز، آل بهار، رنگ بست ،رنگین، نیمرنگ، شنگرف رنگ، لاله رنگ، گلرنگ، فرنگ، فرخ، گلگون، گلفام، گلبوی، گلپوش، نگارین، کافورفام، تازه، شکفته، خندان، نرم، نازک، شیرین، لطیف، صاف، لغزیده، اندیشه نما، صبرکاه، محجوب، شرم آلود، شوخ، سیراب، می کشیده، ساغرکشیده، آینه پرداز، عرقناک، عرق آلوده ،عرق فشان، ستاره فشان، شبنم فشان، شبنم فریب، گندمگون، نوخط، غبارآلود، پاره، پاره گرفته، بناخن خسته. و به چیزهای زیر تشبیه شود: برق، قد، شعله ٔ شمع، صبح عید،لوح، صفحه، گل، دیبای، سوسن، بوستان، مصحف، پروین، سیب، سیم، عقیق، مسجد، قبله. (آنندراج ) :
رخم به گونه ٔ خیری شده ست از انده و غم
دل از تفکر بسیار خیره گشت و دژم.
خسروانی.
باد بهاری به آبگیر برآمد
چون رخ من گشت آبگیر پر از چین.
عماره ٔ مروزی.
رخ مرد را تیره دارد دروغ
بلندیش هرگز نگیرد فروغ.
فردوسی.
نشسته بد او پیش فرخنده شاه
رخ از کینه زرد و دل از غم تباه.
فردوسی.
سپهدار چین کآن سخنها شنید
شد از خشم رنگ رخش ناپدید.
فردوسی.
ز آتش برون آمد آزادمرد
لبان پر ز خنده به رخ همچو ورد.
فردوسی.
رخ ز دیده نگاشته به سرشک
وآن سرشکش به رنگ تازه سرشک.
عنصری.
رخ گلنار چونانچون شکن بر روی بت رویان
گل دورویه چونانچون قمرها در دوپیکرها.
منوچهری.
گفتی به رخ کس منگر جز به رخ من
ای ترک چنین شیفته ٔ خویش چرایی.
منوچهری.
مخند ار کسی را رخ از درد زرد
که آگه نه ای زو تو او راست درد.
اسدی.
سروی بدی به قد و به رخ لاله
اکنون به رخ زریر و به قد نونی.
ناصرخسرو.
ترا چشم درد است و من آفتابم
ازیرا ز من رخ پر آژنگ و چینی.
ناصرخسرو.
از گرمی خورشید رخ روشن او
رنجورتر است از رخ عاشق تن او.
ابوالفرج رونی.
لعل پیازکی رخ من بود و زرد گشت
اشکم ز درد اوست چو لعل پیازکی.
لؤلؤی.
روید از ژاله ٔ کف رادت
بر رخ مایلان تو لاله.
سوزنی.
نار است شعله شعله رخ دلبرم ز تاب
مار است عقده عقده دو زلفش بر آفتاب.
فلکی شروانی.
ما آینه ایم هرکه بیند رخ ما
هر نیک و بدی که بیند از خود بیند.
عمادی شهریاری (از لغت فرس اسدی ).
این است همان درگه کز نقش رخ مردم
خاک در او بودی دیوار نگارستان.
خاقانی.
کرد رخ آفتاب زرد قواره نهان
بر فلک از ماه نو شد زه سیمین علم.
خاقانی.
نیست شب کز رخ و سرشک بهم
صد بهار و خزان نمی یابم.
خاقانی.
بی باغ رخت جهان مبینام
بی داغ غمت روان مبینام.
خاقانی.
به جوی سلامت کس آبی نبیند
رخ آرزو بی نقابی نبیند.
خاقانی.
مبادا هیچکس را چشم در راه
کز آن رخ زرد گردد عمر کوتاه.
نظامی.
چرخ ز طوق کمرت بنده ای
صبح ز خورشید رخت خنده ای.
نظامی.
چون شب و چون روز دورنگی مدار
صورت رومی رخ زنگی مدار.
نظامی.
رخ و زلفت از شگرفی صفت بهار دارد
خنک آنکه سروقدی چو تو در کنار دارد.
کمال الدین اسماعیل.
هندوی چشم مبیناد رخ ترک تو باز
گر به چین سر زلفت بخطا مینگرم.
سعدی.
کس با رخ تو نباخت عشقی
تا جان چو پیاده درنینداخت.
سعدی.
من از بی نوایی نیم روی زرد
غم بی نوایان رخم زرد کرد.
سعدی.
گر به آبت فرستد از آتش
به رخ هر دو رخ درآور خوش.
اوحدی.
مجنون رخ لیلی از مرگ نیندیشد.
اوحدی.
خونم مخور ای دوست که این باده غم آرد
چون دید توان آن رخ گلفام گرفته.
امیرخسرو دهلوی.
آن سیه چرده که شیرینی عالم با اوست
چشم میگون لب خندان رخ خرم با اوست.
حافظ.
می چکد ژاله بر رخ لاله
المدام المدام یا احباب.
حافظ.
بر رخ ساقی پری پیکر
همچو حافظ بنوش باده ٔ ناب.
حافظ.
تنم از واسطه ٔ دوری دلبر بگداخت
جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت.
حافظ.
تا چه کند با رخ تو دود دل من
آینه دانی که تاب آه ندارد.
حافظ.
که سراسرجهان و هرچه در اوست
عکس یک پرتوی است از رخ دوست.
شاه نعمةاﷲ ولی.
ریزم ز مژه کوکب بی ماه رخت شبها
تاریک شبی دارم با اینهمه کوکبها.
جامی.
همچو آه از سینه بالا رفت زود
زآن طرف از رخ چو اشک آمد فرود.
بقال قهوه رخی.
زیر شمشیر حوادث مژه بر هم نزنیم
بر رخ سیل گشاده ست در خانه ٔ ما.
صائب.
پیش گلزار رخت لیلی و گل مجنون است
سرو در پیش قدت مصرع ناموزون است.
غیاثای حلوایی (از شعوری ).
ای که گفتی ز رخش دیده بگیرم گیرم
برگرفتم ز رخش دیده چه سازم دل را.
میرزا اکبر ندیم.
اگر صباح قیامت ببینی آن رخ و قامت
جمال حور نجویی وصال سدره نخواهی.
فروغی بسطامی.
رخش را مه مگو هرگز فروغی
که خور با ماه تابان فرق دارد.
فروغی بسطامی.
رخ تو دخلی به مه ندارد
که مه دو زلف سیه ندارد.
ملک الشعراء بهار.
تیره ابری برآمد از بر کوه
که بپوشید پرده بر رخ ماه.
ملک الشعراء بهار.
گفتی که مگر جهل بپوشید رخ علم
یا بُرد سفه آبروی دانش و فن را.
ملک الشعراء بهار.
– آب رخ ؛ آبرو. حیثیت. شرف. شرافت :
خاک شدم در ترا آب رخم چرا بری
داشتمت به خون دل خون دلم چرا خوری.
خاقانی.
آب رخم آتش جگر برد
من پل همه بر زیان شکستم.
خاقانی.
گفتی خاقانیا آب رخت چون نماند
آب رخم هم به آب گریه ٔ زارم ببرد.
خاقانی.
گفتم که نریزم آب رخ زین بیش
بر خاک درت که خون من خوردی.
سعدی.
– از رخ نقاب افکندن یا انداختن یا برانداختن ؛ برداشتن نقاب از چهره. برطرف کردن برقع و روپوش از رخسار :
گر وفا از رخ برافکندی نقاب
بس نثارا کآن زمان افشاندمی.
خاقانی.
ای از پی آشوب ما از رخ نقاب انداخته
لعل تو سنگ سرزنش بر آفتاب انداخته.
خاقانی.
برخیز و نقاب رخ برانداز
شاهی دو سه را به رخ درانداز.
نظامی.
جانا اگر برافکنی از رخ نقاب را
بازار بشکنی به جهان آفتاب را.
ناصر روایی خلخالی.
– افراز رخ ؛ قسمت برآمده ٔ گونه. (ناظم الاطباء).
– به رخ کشیدن، یا به رخ کسی کشیدن ؛ بر او سابقه ٔنعمتی را منت نهادن. مالی یا کسی را چون مایه ٔ افتخار خود به دیگری نمودن. دارایی یا بزرگی خانواده یا مقام و منصب خود را بروی نمودن. (یادداشت مؤلف ): بااین ترکیب، فقر کسی و غنای خود را به رخ او میکشد. (یادداشت مؤلف ).
– پرده از رخ برفکندن یا برافکندن ؛ نقاب از چهره برداشتن. روپوش و برقع برداشتن از روی :
هر تر و خشکم که بود جمله به یک دم بسوخت
پرده ز رخ برفکند پرده ٔ ما بردرید.
عطار.
– پریرخ ؛ پریچهر. پریروی. زیباروی. فرشته روی :
پریرخ ز درمان آن چیره دست
از آن تاب و آن تب بیک باره رست.
نظامی.
چو دید آن پریرخ که دارای دهر
بر آن قهرمانان نیاورد قهر.
نظامی.
ز سرتیزی آن آهنین دل که بود
به عیب پریرخ زبان برگشود.
سعدی.
آفتاب است آن پریرخ یا ملایک یا بشر
قامت است آن یا قیامت یا الف یا نیشکر.
سعدی.
چو نیلوفر در آب و ماه در میغ
پریرخ در میان پرنیان است.
سعدی.
و رجوع به ماده ٔ پریرخ شود.
– پوشیده رخ ؛ پردگی. مستور.
– تازه رخ ؛ باطراوت. شاداب. خوشرو. گشاده روی. تازه روی.و رجوع به ماده ٔ تازه روی شود.
– تمام رخ ؛ عکس از روبرو. مقابل نیمرخ.
– خال رخ یا خال رخسار ؛ خال که بر گونه و عارض بود به طبیعت یا به آرایش :
در خط او چو نقطه و اعراب بنگرم
خال رخ برهنه ٔ ایمان شناسمش.
خاقانی.
شیراز و آب رکنی و این باد خوش نسیم
عیبش مکن که خال رخ هفت کشور است.
حافظ.
– خوب رخ ؛ زیباروی.زیبارخ. خوبروی. خوبرو :
مر این خوب رخ را به خسرو دهید
جهان را بدین مژده ٔ نو دهید.
فردوسی.
بیاورد جامی دگر می گسار
چو از خوبرخ بستد آن شهریار.
فردوسی.
و رجوع به ماده ٔ خوب رخ شود.
– خورشیدرخ ؛ که رویی تابان چون خورشید دارد. خورشیدروی. خورشیدچهر. زیباروی :
هر کجا طلعت خورشیدرخی سایه فکند
بیدلی خسته کمربسته چو جوزا برخاست.
سعدی.
و رجوع به ماده ٔ خورشیدرخ شود.
– رخ بر رخ نهادن ؛ صورت به صورت کسی گذاشتن. روی به روی کسی نهادن.کنایه از بوسه و معانقه :
وگر گوید نهم رخ بر رخ ماه
بگو با رخ برابر کی شود شاه.
نظامی.
– رخ بر زمین یا به خاک مالیدن ؛ سجده کردن. سپاس و شکر را روی بر زمین نهادن. به سجده افتادن. برای احترام بر خاک افتادن :
بسی آفرین از جهان آفرین
بخواند و بمالید رخ بر زمین.
فردوسی.
سیاوش به پیش جهاندار پاک
بیامد بمالید رخ را به خاک.
فردوسی.
بمالیدپس خانگی رخ به خاک
همی گفت کای مهتر راد و پاک.
فردوسی.
– رخ پرگِره کردن ؛ صورت پرآژنگ کردن. چهره پرچین کردن. کنایه از خشمگین و عصبانی شدن :
سیاوش ز گفت ِ گروی زره
برو پر ز چین کرد و رخ پرگره.
فردوسی.
– رخ تیغ ؛ رویه ٔ تیغ.
– رخ تیغ شستن ؛ به خون آغشتن آن و کنایه از تحمل زخم شمشیر کردن، بدانسان که روی شمشیربر اثر زخم از خون شسته شود :
که گر نام مردی بجویی همی
رخ تیغ هندی بشویی همی.
فردوسی.
– رخ در گریز نهادن ؛ روی به گریز نهادن. گریختن آغاز کردن. پا به فرار نهادن :
بگفت این و بنهاد رخ در گریز
اگرچند بودش دل پرستیز.
فردوسی.
– رخ سوی جایی نهادن ؛ روی بدان سوی کردن. بدان طرف روی آوردن. عزیمت آنجا کردن :
چوبهرام رخ سوی آذر نهاد
فرستاده آمد ز قیصر چو باد.
فردوسی.
– رنگین رخ ؛ دارای رخسار سرخ و سفید. زیبارخ. زیباروی.
– || مقلوب رخ ِ رنگین :
ز فرزند، رنگین رخش زرد شد
ز کار زمانه پر از درد شد.
فردوسی.
– روزرخ ؛ دارای روی تابان و فروغمند چون روز.
– رومی رخ ؛ رومی روی. زیباروی. زیباچهر. سپیدروی. مقابل زنگی رخ :
ز رومی رخ هندوی گوی او
شه رومیان گشته هندوی او.
نظامی.
– زیبارخ ؛ خوبروی. زیباروی. که چهره ٔ زیبا دارد. که دارای رخسار خوب و زیباست.
– || مقلوب رخ ِ زیبا. صورت زیبا. چهره ٔ خوب و زیبا :
چو دیدند زیبا رخ شاه را
بدانگونه آراسته گاه را.
فردوسی.
و رجوع به ماده ٔ زیبارخ شود.
– شاهرخ ؛ دارای رخی چون شاهان. زیبارخ. رجوع بدین کلمه شود.
– فرخ رخ ؛ فرخ رخسار. مبارک لقا. و رجوع به ماده ٔ فرخ شود.
– گشاده رخ ؛ گشاده روی. بشاش. که دارای رویی خندان و شاد باشد. و رجوع به ماده ٔ گشاده رخ شود.
– گلرخ ؛ زیباروی. زیبارخ. که رویی زیبا و لطیف چون گل دارد. رجوع به همین کلمه شود.
– لاله رخ ؛ دارای رویی چون لاله. گل رخ :
گر باده خوری تو با خردمندان خور
یا با صنمی لاله رخ و خندان خور.
(منسوب به خیام ).
خیام اگر ز باده مستی خوش باش
با لاله رخی اگرنشستی خوش باش.
(منسوب به خیام ).
به کوی لاله رخان هرکه عشقباز آید
امید نیست که هرگز به عقل بازآید.
سعدی.
از خون لاله بر ورق گل نوشته اند
کآوخ به عهد لاله رخان اعتبار نیست.
شهریار.
و رجوع به ماده ٔ لاله رخ شود.
– ماهرخ ؛ ماه رخسار. ماهرو. ماهروی. که رویی زیبا چون ماه دارد. زیباروی. زیباچهر :
ماهرخی و مشتری همچو بتان آزری
درگذری و ننگری دست من است و دامنت.
مولوی.
حور از بهشت بیرون ناید تو از کجایی ؟
مه بر زمین نباشد تو ماهرخ کدامی ؟
سعدی.
و رجوع به ماده ٔ ماهرخ شود.
– نیمرخ ؛ تصویر یک چشمی را گویند که یک طرف روی او ظاهر باشد. (آنندراج ). تصویر نیمرخ آن است که نصف رو کشیده باشد. (فرهنگ نظام ). مقابل تمام رخ. که نیمی از چهره را بنمایاند.
– || هر یک از دو جانب روی. (لغت فرس اسدی نسخه ٔ خطی نخجوانی ). یکی از دو طرف رو که بینی میان دو رخ واقع شده و حد اعلای رخ زیر چشم و حد اسفل دهن است. (فرهنگ نظام ). عذار. (ناظم الاطباء). یک صفحه ٔ روی آدمی. هر یک از دوجانب صورت. هنگامی که رخ تنها به معنی گونه و نیمه ای از رخ باشد گاه آن را به «ان » جمع بندند و گاه به صورت دو رخ یا دو رخان آرند :
گر زآنکه به پیراسته ٔ شهر درآیی
پیراسته آراسته گردد ز رخانت.
بوشعیب.
سیاووش را دل پرآزرم شد
ز پیران رخانش پر از شرم شد.
فردوسی.
چو خسرو بدید آن دلش تنگ شد
رخانش ز اندیشه بیرنگ شد.
فردوسی.
بَرِ زال رفتند با سوک ودرد
رخان پر ز خون و سران پر ز گرد.
فردوسی.
چو شویی ز بهر پرستش رخان
به من بر جهان آفرین را بخوان.
فردوسی.
رخان سیاوش چو خون شد ز شرم
بیاراست مژگان به خوناب گرم.
فردوسی.
چو کاووس گفتار خسرو شنید
رخانش بکردار گل بشکفید.
فردوسی.
نرسد بر چنین معانی آنک
حب دنیا رخانش بمخاید.
ناصرخسرو.
وگرنه همچو فلان و فلان ز بیشرمی
به پیش خلق رخان چون رخام باید کرد.
ناصرخسرو.
یک رخ تو ماه و آن دگر رخ زهره
زهره به عقرب نهفته ماه به خرچنگ.
ابوطاهر.
از رخت چون بوسه خواهم کز پی آن لب مرا
آنچه اندرکیسه باید بر رخان است از غمت.
خاقانی.
سرخاب رخ فلک ده از می
کو آبله از رخان فروریخت.
خاقانی.
رخان خوب ترا از غبار خط چه زیان
که گشته است چو خورشید شهره ٔ آفاق.
؟ (از آنندراج ).
– دو رخ ؛ دو طرف صورت. دو سوی روی. دو گونه :
دو فرگن است روان از دو دیده بر دو رخم
رخم ز رفتن فرگن بجملگی فرغن.
خسروانی.
بسان آتش تیز است عشقش
چنان چون دو رخش همرنگ آذر.
دقیقی.
سزد که دو رخ کاریز آب دیده کنی
که ریزریز بخواهدت ریختن کاریز.
کسایی.
دلبرا دو رخ تو بس خوب است
از چه با یار کار گست کنی.
عماره ٔ مروزی.
بزد دست و جامه بدریدپاک
به ناخن دو رخ را همی کرد چاک.
فردوسی.
دو رخ را بروی پسر بر نهاد
شکم بردرید و برش جان بداد.
فردوسی.
دو رخ را به یال و برش بر نهاد
روان سیاوش همی کرد یاد.
فردوسی.
سوی قیصرش برد سر پر ز گرد
دو رخ زرد و لبها شده لاجورد.
فردوسی.
دلشاد همی باش و می لعل همی خواه
از دست بتی با دو رخ لعل چو گلنار.
فرخی.
بر دو رخ اورنگش ماهی بنگارد.
منوچهری.
بویش همه بوی سمن و مشک ببرده ست
رنگش همه رنگ دو رخ عاشق بیمار.
منوچهری.
آن قطره ٔ باران که فروبارد شبگیر
بر طرف چمن بر دو رخ سرخ گلنار.
منوچهری.
نگار من به دو رخ آفتاب تابان است
لبی چو وسد و دندانکی چو مروارید.
اسدی.
نهاد ابن یامین پاکیزه دین
از آن شادکامی دو رخ بر زمین.
شمسی (یوسف و زلیخا).
چون اشک ز دیده بر دو رخ بارم
باران بهار در خزان بندم.
مسعودسعد.
ای دو رخ تو پروین وی دولب تو مرجان
پروینت بلای دل مرجانت شفای جان.
امیرمعزی.
و از جانب چپ خواتین چون بساتین که در حسن و خوشی هر یک ماه و آفتاب را دو رخ داده اند، نشسته. (تاریخ جهانگشای جوینی ).
گر به آبت فرستداز آتش
به رخ هر دو رخ درآور خوش.
اوحدی.
– دو رخان ؛ دو صفحه ٔ صورت. دو رخ :
بت اگرچه لطیف دارد نقش
به بر دو رخانت هست خراش.
رودکی.
روز جنگ از شفقت و شادی جنگ
برفروزد دو رخان چون گلنار.
فرخی.
وآن سیب به کردار یکی مردم بیمار
کز جمله ٔ اعضا و تن او را دو رخان است.
منوچهری.
|| آبرو.
– رخ کسی بردن ؛ آبروی او ریختن. (آنندراج ). کنایه از آبروی او ریختن. (غیاث اللغات ) :
راه ما غمزه ٔ آن ترک کمان ابرو زد
رخ ما سنبل آن سرو سهی بالا برد.
حافظ.
|| سوی و طرف و جانب. (از برهان ) (ناظم الاطباء) (لغت محلی شوشتر). طرف. (از کشاف اصطلاحات الفنون ) (از شعوری ج ۲ ص ۲۲).سو و جانب. (از جهانگیری ). و در این صورت مجاز از معنی اول است. (فرهنگ نظام ).
– دو رخ ؛ روی و پشت نامه در قسمت خطخورده :
قلم چون دو رخ را به عنبر بشست
سر نامه کرد آفرین از نخست.
فردوسی.
– دو رخ کوهسار ؛ روی آن. سطح آن از دامنه و ارتفاعات :
نقش و تماثیل برانگیختند
از دل خاک و دو رخ کوهسار.
منوچهری.
|| نبات تازه. (دهار) (از کشاف اصطلاحات الفنون ).
– جوانه رخ کردن ؛ جوانه زدن درخت. رجوع به رخ کردن شود.
|| اتیکت. زهوار کتاب. (یادداشت مؤلف ). || کرگدن. (ناظم الاطباء) (از شعوری ج ۲ ص ۲۲). || برج. (از فرهنگ فارسی معین ). || دیهیم. تاج پادشاهان. (برهان ). تاج. (از رشیدی ) (لغت محلی شوشتر) (از ناظم الاطباء). تاجی باشد که پادشاهان بر سر نهند و آنرا دیهیم نیز خوانند. (فرهنگ جهانگیری ) (از فرهنگ سروری ) (از شعوری ج ۲ ص ۲۲). || عنان اسب. (ناظم الاطباء) (از برهان ) (از آنندراج ) (از جهانگیری ) (لغت محلی شوشتر) (از انجمن آرا) (فرهنگ سروری ) (رشیدی ). عنان. (فرهنگ اوبهی ) (از لغت فرس اسدی ). عنان اسب و غیره. (فرهنگ نظام ) :
شطرنج کمال را توشاهی با رخ
مر اسب جمال را رکابی با رخ.
عنصری.
گرفته پای بختش را فلک رخ
نتابد جاودانه بخت از او رخ.
قطران (از جهانگیری ).
|| در صنعت انبرسازی نام تکه آهنی است که روی سندان گذاشته بر آن انبر ساخته میشود. (فرهنگ نظام ). || نقطه. || ضلع. پهلو. || پوست گردن یک نوع مرغابی. (ناظم الاطباء). چهار معنی اخیر منقول از ناظم الاطباء در جای دیگری دیده نشد. || (اصطلاح صوفیه ) در اصطلاح صوفیان عبارت است از ظهور تجلی جمالی که سبب وجوداعیان عالم و سبب ظهور اسماء حق است و در گلشن راز رخ را به صفات لطف الهی تشبیه کرده اند چون لطیف و هادی و رازق. و شیخ جمال فرموده که رخ عبارت است از واحدیت یعنی مرتبه ٔ تفصیل اسماء و نیز رخ اشارت الهی است به اعتبار ظهور کثرت اسمایی و صفاتی از وی و در بعضی از رسایل صوفیه مذکور است که رخ نزد صوفیه تجلیات الهی را گویند که در ماده بود. (از کشاف اصطلاحات الفنون ). ظهور تجلی جمالی است که سبب وجود اعیان عالم و ظهور اسماء حق است. (فرهنگ فارسی معین ) (از فرهنگ مصطلحات عرفانی تألیف سجادی ). || جنگجو.پهلوان : «داستان دوازده رخ ». (فرهنگ فارسی معین ) . سوار دلاور. (ناظم الاطباء).
رخ. [ رُ ] (ع اِ) نام گیاهی است که آنرا لوخ خوانند و از آن حصیر بافند و انگور و خربزه بدان آویزند. (دهار). نام گیاهی است که آنرا لوخ گویند و از آن حصیر بافند. (لغت محلی شوشتر). نام گیاهی که آنرا دوخ و روخ و لخ و لوخ نیز گویند. (از شعوری ج ۲ ص ۲۲). نام گیاهی است که آنرا دوخ و لخ و لوخ نیز گویند. (فرهنگ جهانگیری ). گیاه لوخ که از آن حصیر بافند. (ناظم الاطباء). به معنی لوخ نیز آمده یعنی آنچه از آن حصیر بافند. (فرهنگ سروری ). لخ که از آن بوریا بافند و روخ نیز گویند. (از رشیدی ). جهانگیری یک معنی رخ و روخ را نام گیاهی تازه نوشته، لیکن درآن معنی مشدد و عربی است به معنی گیاه تازه که استعمالش در فارسی ثابت نیست، یا دخ و دوخ است و تصحیف خوانی شده. (فرهنگ نظام ) .
رخ. [ رُ ] (اِخ ) مرغی است عظیم. (رشیدی ). نام مرغی است عظیم که فیل و کرگدن را می رباید و بالا می برد و به مشابهت آن نام مهره ٔ شطرنج است که از دور مهره را می زند. (غیاث اللغات ). مرغ عظیم که در هند می باشد. (فرهنگ سروری ). نام مرغی موهوم مانند سیمرغ و عنقا. (آنندراج ) (انجمن آرا). نام جانوری است که او نیز مانند عنقا در خارج وجود ندارد و آنچه گویند که فیل و کرگدن را طعمه ٔ بچه های خود می کند غلط و دروغ است و یک مهره از مهره های شطرنج بنام او موسوم است. (برهان ). در هندوستان مرغی است بغایت عظمت و قوت و آنرا رخ گویند. (فرهنگ اوبهی ). نام جانوری است بی وجود مانند عنقا. (لغت محلی شوشتر). پرنده ٔ افسانه ای که می تواند فیل را از جا بردارد. در این معنی مخفف رُخ ّ عربی است. قصه ٔ مرغ رخ در کتب افسانه بخصوص کتاب الف لیلة و لیلة مفصل آمده که مرغ سواحل چین است. در نقاشیهای عصر صفوی رخ بشکل مرغی که دم و تاج بلندی دارد بسیار کشیده شده. در آن عصر اول تصویرهای چینی کشیده می شده و بعد مکتبی پیدا شد مرکب از چینی و ایرانی که بهترین مصور آن علیرضای عباسی بود و در نقاشیهای او هم تصویر رخ بسیار است. در هر صورت رخ یک مرغ چینی است و شاید در چین چنین مرغی باشد که در افسانه بزرگ جلوه داده شده. باید ریشه ٔ رخ را در زبان چینی پیدا کرد. (فرهنگ نظام ). و رجوع به تذکره ٔ داود ضریر انطاکی ص ۱۷۲ شود. جانوری است مشهور که مانند عنقا وجود خارجی ندارد و مهره ای از مهره های شطرنج بنام اوست. (فرهنگ نظام ). || (اِ) جانوری است مانندشتر و آنرا دو کوهان باشد و دندانهای پیشین او تیز بود و هیچ حیوانی از او خلاص نتواند یافت. پس از این معلوم شد که چهارپایی باشد. (غیاث اللغات ) (از نفایس الفنون ). حیوانی شبیه شتر ولی بسیار موذی. (منتهی الارب ). || نام مهره ای از مهره های شطرنج. (آنندراج ) (انجمن آرا). نام مهره ای است از شطرنج که بشکل رخ (مرغ موهوم ) ساخته می شده. (از فرهنگ نظام ). مهره ای از مهره های شطرنج که بشکل برج است. (ناظم الاطباء). مهره ای از مهره های شطرنج بنام او [مرغ موهوم ] موسوم است و بعضی گویند به این معنی عربی است. (از برهان ) (از لغت محلی شوشتر). به مشابهت آن [ رخ به معنی مرغ افسانه ای ] نام مهره ٔ شطرنج است که از دور مهره را می زند. (غیاث اللغات ) (از رشیدی ) (از شعوری ج ۲ ص ۲۲). مهره ای از مهره های شطرنج و آن در اصل به تشدید است و پارسیان به تخفیف استعمال کنند. (از کشاف اصطلاحات الفنون ). رخ شطرنج. (فرهنگ اوبهی ) (لغت فرس اسدی )(فرهنگ سروری ). مهره ای است از مهره های شطرنج و به دو انتهای صف اول نهند و به چهار سوی رقعه تا همه جا راست روند. دو مهره ٔ سیاه و دو مهره ٔ سفید در شطرنج که شکل استوانه دارند. (یادداشت مؤلف ) :
پیاده بدانند و پیل و سپاه
رخ و اسب و رفتار فرزین و شاه.
فردوسی.
شطرنج کمال را تو شاهی با رخ
مر اسب جمال را رکابی با رخ.
عنصری.
کعبتین از رخ و از پیل ندانم بصفت
نردبازی و شطرنج ندانم ز ندب.
سنایی.
شاه شطرنج کفایت را یک بیدق او
لعب کمتر ز دو اسب و رخ و فرزین نکند.
سوزنی.
رخ دولت است و فرزین صدر است و شاه شاه
فیل و فرس نجوم و سپهر از تهی دوی.
خاقانی.
گر نه عشق تو بود لعب فلک
هر رخی را فرسی داشتمی.
خاقانی.
از خسان همت کسان مطلب
که رخ و فیل کار شه نکنند.
خاقانی.
فرس بفکند جوش من نیل را
رخ من پیاده نهد پیل را.
نظامی.
برخیز و نقاب رخ برانداز
شاهی دو سه را به رخ برانداز.
نظامی.
و گر گوید نهم رخ بر رخ شاه
بگو با رخ برابر چون شود شاه.
نظامی.
یک قدم چون رخ ز بالا تا بشیب
یک قدم چون پیل رفته در اریب.
مولوی.
کس با رخ تو نباخت عشقی
تا جان چو پیاده درنینداخت.
سعدی.
تا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم راند
عرصه ٔ شطرنج رندان را مجال شاه نیست.
حافظ.
– شهرخ ؛ شاهرخ :
مبارک بود فال فرخ زدن
نه بر رخ زدن بلکه شهرخ زدن.
نظامی.
رجوع بدین کلمه شود.
رخ. [ رُخ خ ] (ع اِ) رُخ. گیاهی است نرم و سست. (از اقرب الموارد). || مهره ای است در شطرنج. ج، رِخاخ، رِخَخة. رخ شطرنج. (دهار). مهره ای است در شطرنج که با آن بازی کرده شود. (از اقرب الموارد). و رجوع به رُخ (مخفف ) در این معنی شود. || (اِخ ) مرغی است بزرگ جثه که کرگدن را به منقار یا به چنگال برداشته می پرد و جاحظ گفته است این همان مرغی است در جزایر چین که یک بال آن ده هزار باع درازا دارد. (ناظم الاطباء) (آنندراج ) (منتهی الارب ). مرغی است بزرگ و یکی آن رُخّة است. (از اقرب الموارد). رجوع به رُخ مخفف در این معنی شود.
رخ. [ رَ ] (اِ) مخفف راخ. شکسته و پاره. (فرهنگ نظام ). رخنه. (غیاث اللغات ) (برهان ) (آنندراج ). شکاف. (برهان ) (از فرهنگ جهانگیری ) (از فرهنگ سروری ) (رشیدی ). چاک. (برهان ) :
تویی سلیمان بر تخت فضل و مسند علم
میان وحی و ولایت بیان تو برزخ
جهان نهاد ز حکم تو بر گریبان داغ
فلک نهاد ز امر تو بردل و جان رخ.
محمدبن بدیع نسوی.
|| غم و غصه. (غیاث اللغات ) (برهان ) (فرهنگ سروری ) (رشیدی ). اندوه. (برهان ) (آنندراج ) (از فرهنگ سروری ). غصه و اندوه و آنرا راخ نیز گویند. (از فرهنگ جهانگیری ). غم و اندوه. (فرهنگ نظام ). || لخت. برهنه :
صبامثال درآیند خرم و خوشحال
به خاکبوس خیالش صدور از غم و رخ.
عمید لوبکی (از جهانگیری ).
|| خطهایی بر روی سنگ که چون ضربه ای به آنها رسد سنگ مزبور از آن خطها می شکند. || خطهایی که از کشیدن سوهان بر روی فلزات ایجاد می شود. (فرهنگ فارسی معین ).
رخ. [ رِ ] (اِ صوت )آواز دندان و آوازهای مانند آن که اغلب مکرر استعمال می شود. (فرهنگ نظام ). خرت. قرچ. قروچ. قروچ قروچ.
رخ. [ رَخ خ ] (ع مص ) پاسپر کردن. (ناظم الاطباء) (آنندراج ). پاسپر کردن و لگدکوب کردن. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). || آمیختن شراب را. (آنندراج ) (ناظم الاطباء). آمیختن شراب را با آب. || زیاد شدن آب خمیر. (از اقرب الموارد).
رخ. [ رُ ] (اِخ ) دهی از دهستان عربخانه ٔ بخش شوسف شهرستان بیرجند. سکنه ٔ آن ۱۲۰ تن. آب آن از قنات. محصول آنجا غلات می باشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۹).
رخ. [ رُ ] (اِخ ) نام کوهی است میان اصفهان و چهارمحال و نیز نام جهت جنوبی همان کوه مقابل سینه که شمالی آن است. (یادداشت مؤلف ).
رخ. [ رُخ خ ] (اِخ ) پشته ای است از پشته های نیشابور. از آنجاست هارون رخی نیشابوری و ابن عبدالصمد نیشابوری. (از لباب الانساب ).

اسم شیدرخ در فرهنگ فارسی

رخ
( اسم ) پرندهای موهوم و بزرک مانند سیمرغ و عنقا . توضیح : ازین مرغ در هزار و یک شب ( الف لیل. لیله ) یاد شده
پشته ایست از پشته های نیشابور از آنجاست هارون رخی نیشابوری و ابن عبد الصمد نیشابوری .
[cleavage] [زمین شناسی] شکست کانی در امتداد سطوح بلورشناختی آن
رخ مدادی
[pencil cleavage] [زمین شناسی] رَخی که باعث شکسته شدن سنگ به صورت قطعات دراز و کشیده، شبیه به مداد، میشود متـ . ساختار مدادی pencil structure
رخ نما
[profile] [زیست شناسی-پروتگان شناسی] خلاصه یا تحلیلی سامان یافته از داده ها، اغلب به صورت نمودار یا جدول، که صفات و مشخصه های بارز آنها را نشان می دهد
رخ نمانگاری
[profiling] [زیست شناسی-پروتگان شناسی] تهیۀ یا ترسیم رُخ نما
رخ نمانگاری پروتئین
[protein profiling] [زیست شناسی-پروتگان شناسی] تهیۀ فهرست کاملی از پروتئین ها و پپتیدهای یک سامانۀ زیستی در زمانی معین
رخ نمانگاری پروتگان
[proteomic profiling] [زیست شناسی-پروتگان شناسی] استفاده از برچسب های شیمیایی برای گروه هایی فعال از پروتئین ها در مخلوط های پیچیده و نیز تشخیص نقش کارکردی این گروه ها
رخ نمانگاری دنا
[زیست شناسی-ژن شناسی و زیست فنّاوری] ← انگشت نگاری دِنا
رخ نمای انحلال
[dissolution profile] [علوم دارویی] چگونگی حل شدن دارو در مدت زمان معین
رخ نمای پروتئین
[protein profile] [زیست شناسی-پروتگان شناسی] مجموعۀ کاملی از پپتیدها و پروتئین های یک نمونۀ خاص که در رُخ نمانگاری پروتئین بازنمایی میشود
رخ نمای مهمانان
[guest profile] [گردشگری و جهانگردی] فهرستی از خصوصیات مشترک مهمانان یک مهمانخانه
رخ نمایی
[phenocopy] [زیست شناسی] تغییری تقلیدی از رُخ نمود براثر شرایط محیطی که مبنای ژن شناختی ندارد
رخ نمود
[phenotype] [زیست شناسی] مجموعۀ ویژگی های ساختاری و عملکردی قابل تشخیص در موجود زنده
رخ نمودن
روی نمودن رو کردن روی آوردن
رخ نمودی
[phenotypic] [زیست شناسی] مربوط به رُخ نمود
رخ نهادن
روی نهادن به چیزی یا بجایی رو کردن یا روی گذاردن روی نهادن .
رخ کردن
یا بچیزی رخ کردن التفات کردن بچیزی
رخ کن
ده از دهستان چناران بخش حومه شهرستان مشهد .
رخ کنگره ای
[crenulation cleavage] [زمین شناسی] رَخی ناشی از سوگیری ترجیحی لایه های سنگ یا دانه های کانی که براثر چین خوردگی ریزمقیاس به وجود می آید
رخ آوردن
آمدن بسوی چیزی یا کسی و رفتن بسوی چیزی یا کسی .
رخ افروختن
برنگ آوردن رخسار بر افروختن روی

 

اسم شیدرخ در فرهنگ معین

رخ
(رَ) (اِ.) ۱ – رخنه، شکاف . ۲ – خط هایی که از کشیدن سوهان بر روی فلزات ایجاد شود.
(رُ) (اِ.) ۱ – گونه، چهره، هر یک از دو طرف گونه . ۲ – سوی، طرف . ۳ – عنان اسب، افسار.
( ~.) [ معر. ] (اِ.) یکی از مهره های شطرنج که به شکل برج است .
( ~.) [ ع . ] (اِ.) پرنده ای موهوم و بزرگ مانند سیمرغ و عنقا.
( ~.) (ص . اِ.) جنگجو، پهلوان .
رخ فروز
(رُ. فُ) ۱ – (ص فا.) آن که چهرة خویش نماید. ۲ – (اِمر.) روز هفتم از ماه های ملکی . ۳ – (اِ.) دستینه ای که آن را چهارتو مانند ریسمانی تابیده باشند.
نیم رخ
(رُ)(اِمر.) ۱ – نصف چهره . مق تمام رخ . ۲ – منظرة هرچیز از جانبین .
تمام رخ
(تَ. رُ) [ ع – فا. ] (اِمر.) نقش یا تصویری که از روبرو باشد. مق نیم رخ .
زهره رخ
(زُ رِ. رُ) [ ع – فا. ] (ص مر.) دارای چهره ای مانند زهره، ناهید رخسار، زهره – جبین .
ساده رخ
( ~ . رُ) (ص مر.) بی ریش .

اسم شیدرخ در فرهنگ فارسی عمید

رخ
۱. یک طرف صورت از زیر چشم تا چانه، روی، چهره.
۲. [قدیمی] هریک از برجستگی های دو طرف صورت، گونه.
۳. [قدیمی] سوی، طرف، جانب.
۴. [قدیمی] عنان اسب.
* رخ دادن: (مصدر لازم) روی دادن، به وقوع پیوستن امری.
* رخ گرداندن (مصدر لازم) ‹رخ گردانیدن› [قدیمی] روی برگردانیدن از کسی یا چیزی، پشت کردن، رو برگرداندن، رو تافتن، اعراض کردن.
۱. (زمین شناسی) خط یا تراک باریک در روی سنگ که هرگاه ضربه به سنگ برسد از آنجا شکسته شود.
۲. در تراشکاری، خط هایی که از کشیدن سوهان بر روی فلز ایجاد می شود.
۳. [قدیمی] شکاف باریک، رخنه، چاک.
۴. [قدیمی] حزن، اندوه.
۵. [قدیمی] خراش.
در شطرنج، مهره ای به شکل برج، قلعه.
پری رخ
پری رو، پری چهر، پری رخسار، خوب روی.
گل رخ
کسی که رخ او مانند گل سرخ باشد، گل چهره، خوب رو، خوشگل، زیبا، گل رخسار، گل عذار.
نیم رخ
۱. نیمۀ صورت.
۲. (صفت) ویژگی عکس یا تصویری که نصف صورت را نشان بدهد.
تازه رخ
تازه رخسار، تازه رو.
ساده رخ
= ساده رو
غازه رخ
۱. ویژگی کسی که غازه به گونه های خود مالیده باشد.
۲. ویژگی آن که گونه هایی به رنگ غازه دارد.
لاله رخ
۱. لاله رخسار، لاله روی.
۲. معشوقی که گونه های سرخ به رنگ گل لاله دارد.

اسم شیدرخ در اسامی پسرانه و دخترانه

رخ افروز
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: روشن کننده چهره، شادی آور
رخامین
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی,عربی
معنی: رخام (عربی) + ین (فارسی) از جنس رخام
رخسار
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: چهره، صورت، گونه
رخساره
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: roxsāre) رخسار، رخ، چهره، صورت – چهره، صورت، گونه
رخسانا
نوع: دخترانه
ریشه اسم: یونانی
معنی: (تلفظ: roxsānā) (رخ + پسوند شباهت ساز (سان) + الف اسم ساز) به معنی مانند رخ، مانند رو، (به مجاز) زیبارو – رکسانه، روشنک، از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر داراب و همسر اسکندر مقدونی
رخشا
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: raxšā) (= درخشان )، درخشان – درخشان
رخشاد
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: rox šād) صفت آن که پیوسته شاد و خوشحال است، متبسم، با شور و نشاط – خشرو، دارای چهره شاد و گشاده
رخشان
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: raxšān) (= درخشان )، درخشان – درخشان
رخشنده
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: raxšande) (صفت فاعلی از رخشیدن )، درخشنده، (به مجاز) دارای عظمت و شکوه – درخشنده، دارای عظمت و شکوه
رخشید
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: آن که چهره ای روشن و تابان دارد
رخشیده
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: roxšide) (= رخشیدان )، رخشیدان – رخشید
رخگل
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: آن که چهره ای زیبا چون گل دارد
رخنا
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: زیبارو
رخنار
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: زیبارو
رخک
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: مرکب از رخ (چهره، صورت) + ک (نشانه تحبیب)

دانلود

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا