معنی اسم شهرناز

شهرناز :    (اعلام) (در شاهنامه) نام دختر جمشید که او را با خواهرش ارنواز به ایوان ضحاک بردند و ضحاک او را از جادویی بپرورد و کژی و بدخویی آموخت و چون فریدون به کاخ ضحاک درآمد فرمان داد تا او و ارنواز را از شبستان ضحاک به در آورند و به راه یزدان رهنمون گشتند.

 

 

اسم شهرناز در لغت نامه دهخدا

شهرناز. [ ش َ ] (اِخ ) خواهر جمشید است و او با خواهر دیگرش ارنواز در حباله ٔ نکاح ضحاک بود و بعد از کشته شدن ضحاک هر دو به فریدون منتقل شدند. (برهان ) (از جهانگیری ) (از انجمن آرا). نام دختر جمشید که مادر هر دو پسر ارشد فریدون بود. (از ولف ). این نام در کتب پهلوی بصورت سنگهوک آمده و در فارسی تحریف شده. در شاهنامه نام خواهر جمشید پیشدادی و خواهر ارنواز است. طبق روایات، ضحاک شهرناز وارنواز هر دو را به زنی گرفت و سپس فریدون آن دو رااز نزد وی برد. (از فرهنگ فارسی معین ) :
به یک دست سرو سهی ارنواز
به دست دگر ماهرو شهرناز.
فردوسی.
از این سه دو پاکیزه از شهرناز
یکی کهتر از خوب چهر ارنواز.
فردوسی.
ز پوشیده رویان یکی شهرناز
دگر ماهرویی بنام ْ ارنواز.
فردوسی.
رجوع به یشتها ج ۱ و ۲ ص ۱۹۳ و ۱۵۰ شود.

اسم شهرناز در اسامی پسرانه و دخترانه

شهرناز
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر جمشید پادشاه پیشدادی و مادر سلم و تور فرزندان فریدون پادشاه پیشدادی

 

اسم شهرناز در لغت نامه دهخدا

شهناز. [ ش َ ] (اِ مرکب ) نام نوائی از موسیقی. (از غیاث ) (ناظم الاطباء). نام آوازی. یکی از شش آواز است وآن از زیرافکند خیزد. (یادداشت مؤلف ) :
سرو ساقی و ماه رودنواز
پرده بربسته در ره شهناز.
فرخی.
|| عروس. (از غیاث ) (آنندراج ).
شهناز. [ ش َ ] (اِخ ) صاحب غیاث و به تبع او صاحب آنندراج نوشته اند نام خواهر جمشید است که ضحاک آنرا بنکاح آورده، اما صحیح شهرناز است. رجوع به شهرناز شود.

اسم شهرناز در فرهنگ فارسی

شهناز
یکی از آهنگهای موسیقی قدیم ایرانی و آن با زیر افکند و بزرگ مناسب است گوشه ای از شور .
سد شهناز
سدی است که در دره (( یالفان )) همدان ایجاد شد . طرح قطعی در سال ۱۳۳۶ ه.ش. آماده شد و در سال ۱۳۳۷ پیمان ساختمان آن با شرکت اتریشی (( الگمینه باوگز لشافت ا.پور )) منعقد گردید و در خرداد ماه ۱۳۴۲ افتتاح گردید . طول دریاچه اکنون متجاوز از ۴۵ کیلومتر است . هزینه کل ساختمان سد و تاسیسات مربوط ۹۱٠ میلیون ریال است .

اسم شهرناز در فرهنگ معین

شهناز
(شَ) (اِمر.) یکی از آهنگ های موسیقی ایرانی .

اسم شهرناز در فرهنگ فارسی عمید

شهناز
گوشه ای در دستگاه شور.

اسم شهرناز در اسامی پسرانه و دخترانه

شهناز
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: šah nāz) (در موسیقی ایرانی) گوشه ای در دستگاه شور، (در قدیم) (در موسیقی ایرانی) از لحن های قدیم ایرانی، شاهناز – موجب فخر و نازش شاه، نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی، نام یکی از گوشه های موسیقی ایرانی، نام خواهر جمشید پادشاه پیشدادی

دانلود

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا