معنی اسم سوگند

برای مشاهده با کیفیت بیشتر، روی تصویر کلیک کنید

 تصویر و معنی اسم سوگند

سوگند :    قسم، استواري بر پيوند، استواري بر گفتن و راست گفتن.

 

 

اسم سوگند در لغت نامه دهخدا

سوگند. [ س َ / س ُ گ َ ] (اِ) در اوستا «ونت سوکنتا» (گوگردمند)، دارای گوگرد. (از حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین ). اقرار و اعترافی که شخص از روی شرف و ناموس خود میکند و خدا یا بزرگی را شاهد گیرد. قسم (به خدا، رسول، امامان و بزرگان ). (از فرهنگ فارسی معین ) :
کنون هرچه گویَمْش ْ جزآن کند
نه سوگند داند نه پیمان کند.
فردوسی.
بر این نیز بهرام سوگند خواست
زبان بود بر جان او بند خواست.
فردوسی.
نیکو اندیشیده است ولکن با احمد احکامها باید بسوگند. (تاریخ بیهقی ).
جز راست مگوی گاه و بیگاه
تا حاجت نایدت بسوگند.
ناصرخسرو.
چرا بر عهد و سوگند رسول خویش نشتابی
بسوی عهد فرزندش گر اهل عهد و سوگندی.
ناصرخسرو.
در داد بر دادخواهان مبند
ز سوگند مگذر نگهدار پند.
اسدی.
و برزویه را مثال داد مؤکد بسوگند که… (کلیله و دمنه ).
به سوگند گفتی که خونت بریزم
ز سوگند بگذر بقول استواری.
عمادی شهریاری.
رجوع به سوگند نامه شود.

اسم سوگند در فرهنگ فارسی

سوگند
۱ – اقرار و اعترافی که شخص از روی شرف و ناموس خود میکند و خدا یا بزرگی را شاهد گیرد قسم ( بخدا رسول امامان بزرگان ) یمین جمع : سوگندها سوگدان .
دراوستا ونت سوکنتا دارای گوگرد
سوگند خوار
( صفت ) کسی که قسم یاد کند .
سوگند خوردن
( مصدر ) قسم خوردن سوگند یاد کردن .
سوگند دادن
( مصدر ) کسی را وادار به سوگند کردن قسم دادن .
سوگند شکستن
پیمان شکستن نقض عهد کردن
سوگند نامه
۱ – ورقه ای مبتنی بر قسم . ۲ – شعری که در آن شاعر انواع سوگندها را یاد کند : و کمال اسمعیل اصفهانی را در سوگند نامه و غیر آن استعارات لطیف و ایهامات خوش است .
قسمنامه ورقه ای که نویسند و مضمون آن در ایران باستان در محاکمه های مبهم و پیچیده دو طرف دعوا را مورد آزمایش قرار میدادند و هر کس در آزمایش قرار میدادند و هر کس در آزمایش موفق میشد او را محق مدانستند
سوگند یاد کردن
( مصدر ) قسم خوردن سوگند خوردن .
بر صدق دعوی خود سوگند یاد کرد
حسن آباد سوگند
ده از دهستان نورعلی بخش دلفان شهرستان خرم آباد بکرمانشاه قصبه مرکز دهستانی کرالی شهرستان بیجار
راست سوگند
که قسم راست دارد . که قسم به راستی یاد کند .
هم سوگند
هم قسم حلیف

اسم سوگند در فرهنگ معین

سوگند
(سَ یا سُ گَ) (اِمر.) ۱ – قسم، اقرار و اعترافی که شخص از روی شرف و ناموس خود می کند و خدا یا بزرگی را شاهد می گیرد. ۲ – گوگرد (سوگند خوردن در قدیم خوردن آب آمیخته با گوگرد بوده است . برای تشخیص گناهکار از بی گناه یعنی این که شخص متهم (اما بی گناه ) با خ
سوگند بقراط
( ~ بُ) (اِمر.) سوگندی که پزشکان یاد می کنند تا وظیفة خود را به درستی انجام دهند و آن منسوب است به بقراط پزشک معروف سدة پنجم پیش از میلاد.

اسم سوگند در فرهنگ فارسی عمید

سوگند
قسم و عهد. &delta، در اوستا، سئوکنته به معنی گوگرد است و سوگند خوردن یعنی خوردن گوگرد که نوعی آزمایش برای تشخیص گناهکار یا بی گناه بوده که در قدیم مقداری آب آمیخته به گوگرد به متهم می خورانیدند و از تٲثیر آن گناهکار بودن یا بی گناهی او را تعیین می کردند.
* سوگند بقراط: = * سوگند پزشکی
* سوگند پزشکی: قَسَمی که پزشک یاد می کند که وظیفه خود را نسبت به بیمار به درستی انجام بدهد.
* سوگند خوردن: (مصدر لازم) قسم یاد کردن.
* سوگند دادن: (مصدر متعدی) قسم دادن.
سوگند خوار
آن که به خدا، قرآن، پیغمبر، یکی از امامان، یا شخص دیگر قسم یاد کند، کسی که سوگند بخورد.
هم سوگند
کسی که با دیگری عهدوپیمان بسته و سوگند خورده باشد، هم قسم.

اسم سوگند در اسامی پسرانه و دخترانه

سوگند
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: so (w) gand) قسم، استواری بر پیوند، استواری بر گفتن و راست گفتن – قسم

دانلود

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا