معنی اسم نام های اصیل دختر ایرانی با ریشه فارسی(ر)

نام های اصیل دختر ایرانی با ریشه فارسی(ر)

ر
اسم تلفظ ریشه معنی
رابو raboo فارسی نام گلی از گلهای بهاری
راتا rata فارسی نام فرشته ای است
رخیشد rakh-shid فارسی آن که چهره ای روشن و تابان دارد
رستا rasta فارسی رستگار شده ، رهایی یافته ، از بند جدا شده
رامش ramesh فارسی
شادی، خوشی، لذت، حظ ، آسودگی، آسایش، سرود، نغمه
رها raha فارسی نجات یافته، آزاد
روجا roo-ja فارسی درگویش مازندران ستاره صبح
رودابه Roodābe فارسی مرکب از رود( فرزند) + آبه( روشنی)، از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر سیندخت و مهراب کابلی، همسر زال زر و مادر رستم پهلوان شاهنامه
روزانا roozana فارسی روشنا ، منسوب به روز ، دختر زیبا ، بانویی با چهره تابنده
روسانا roosana فارسی مانند چهره ، مثل رخ ، مرکب از رو بعلاوه پسوند سان بعلاوه الف تأنیث
روشا roosha فارسی روشن
روشنا rooshana فارسی نور، روشنایی
رومیسا roomisa فارسی سپید رو
رویا roya فارسی روینده,خیال
رونیا rooniya فارسی بر وزن گونیا ، آنکه چهره اش مثل نیاکانش است ، اصیل و با نژاد

 

نام های اصیل دختر ایرانی با ریشه فارسی(ر)

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا