بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا

  • “گ” جزء حروف عربی نیست، پس روح انگیز نمیتونه اسم عربی باشه

  • اسم دوست من روح انگیز است میخواهم بدانم که ریشه اش چیست ؟