اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا

  • روبیتا از ۲ قسمت تشکیل شده روبی(ruby)به معنای یاقوت سرخ و تا به معنای بی همتاست که روبیتا یعنی یاقوت سرخ بی همتا