معنی اسم نام های اصیل دختر ایرانی با ریشه فارسی(ج)

نام های اصیل دختر ایرانی با ریشه فارسی(ج)

 

ج
اسم تلفظ ریشه معنی
جانا jana فارسی ای جان، ای عزیز
جانان janan فارسی ۱- معشوق، محبوب؛ ۲- خوب؛ ۳- زیباروی.
جوانه javane فارسی
ندام نورس، فشرده، و قابل رشدی در گیاه که در انتهای شاخه، کنار دمبرگ وجود دارد، جوان

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا